135578. lajstromszámú szabadalom • Háromláb, geodéziai készülékek számára

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMIBÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1355T8. SZÁM. Vll/a. OSZTÁLY.. — O-l869. ALAPSZÁM. Háromláb, geodéziai készülékek számára. Magyar Optikai Művek Részvénytársaság- cég*, Budapest, mint Carl Zeiss jenai cég jogutódja. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 29. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 8. A találmány háromláb közepén mégerő­. sített csőhüvely, illetve persely, geodéziai készülékek forgástengelyének befogadására. A találmány szerint a persely a három­ő lábban körülforgatható, azonkívül olyan szerkezeti elemek vannak rajta elrendezve, amelyek révén a perselyre parányelfordulá­sok is átvihetők. A perselynek a háromláb­ban ilymódan való elrendezése megoldja LO például azt, hogy minden egyszerű teodolit, amelyet forgástengelyével- a perselybe he­lyezünk, szorzó teodolitként legyen használ­ható. -. . II '-• :j!| ;*; Az elrendezésnek egy különösen kedvező 15 kiviteli alakja keletkezik akkor, ha a per­selyt állítható nyúlvánnyal1 szereljük fel, amely egyrészt — szorító berendezéssel —• a persellyel összeköthető, másrészt — fínom­állítású, ú. n. paránycsavar révén — a per-20 sely forgástengelye körül elforgatható. A persely csakis kúpos vagy henger­' alakú, melynek futófelületként működő ol dalfelületei vannak; avagy részben kúpos, részben pedig hengeres oldalfelületekké! 25 alakítható ki. A találmánynak egyik példaképen! ki­viteli alakját a csatolt rajz szemlélteti, és pedig az . 1. ábra a háromlábnak a forgástengelyen 30 keresztülmenő metszetét, a 2. ábra a háromlábat felülnézetben és részben metszetben mutatja. Az 1. és 2. ábra szerint a háromláb há­romszögletű, lemezalakú (1) testből s ebben ágyazott és imiagasirányban állítható, há- 35 rom (2) talpcsavarból áll. E talpcsavarok közvetítésével az (1) háromlábtest a (3) . alaplemezen nyugszik, mely utóbbit állvány­fejhez erősítve kell elképzelni. Az (1) há­romlábtest közepében tengelyirányú eltoló- 40 dás ellen tótzosított, csőhüvely ialiakú (4) persely van forgathatóan ágyazva. E forgó hüvely (5) fenékfiaiában a (6) nyílás van, mely fenékhez a hornyos (7) csapágytest csatlakozik, melynek (8) hornya a persely 45 tengelyével központos elrendezésű. E ho­ronyban ia '(9) könyöknyúlvánnyal kiialakí­tott (10) csúszógyűrű van forgathatóan ágyazva. A (10) csúszógyűrű a (11) szorító­csavarral és a (12) szorítótömb révén a (4) 50 forgóhüvelyhez rögzíthető. A könyökszerű (9) közvetítőríyúlványt egyrészt a (13 rúgó hatására az (1) háromlábtestben tengelye irányban eltolható (14) csap, másrészt az (1) háromlábtestben ágyazott (15) parány- 55 csavar fogja közre. Az (1) háromlábtestben ágyazott (16) szorítócsavarral, ,ia (17) szo­rítótömb révén, a (4) forgóhüvely az (1) háromlábtestben rögzíthető. A (4) forgó­hüvely ugyancsak fel van szerelve a (18) 60 szorítócsavarból és a (19) szorítótömbbŐÍ levő szorítóberendezéssel, amellyel a geo­déziai készüléknek a (4) forgóhüvelybe dug- -ható forgástengelye rögzíthető. A példa a (4) forgóhüvelybe, illesztett, vízszintes (20) 65

Next

/
Thumbnails
Contents