135577. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olajok zsírok és viaszok savtalanítására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. M A G Y A K iá Z A 15 A 1) A L M 1 B ÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135577. SZÁM. ÍV/b/1,. lV/Ii/2. OSZTÁLY. — 0-1873. ALAPSZÁM. Eljárás olajok, zsírok és viaszok savtalanítására, J)r. Ofner Alfréd oki. vegyészmérnök,-Budapest* Bejelentés napja : 1942. évi december hó 3. A savtalanítás szokásos módja; vizes lúgoldatok átpermetezése és utólagos" vizes mosása egyes anyagoknál, pl. halolajok-, cetvelőolaj-, gyapjüzsír-, méhviasz stb. csal? • 5 . körülményes mechanikai műveletek közbe­iktatásával végezhető el. A keletkező vizes szappanoldat ugyanja neíhezen szétválaszt­ható emulziókat képez. Különös nehézsége­ket a zsírsavak utolsó nyomainak eltávolí-10 tása okoz, pedig a gyógyászat és a kozme­• likai ipar csaknem savmentes,és ezzel kap­csolatban hamumentes zsiradékok felhasz­nálását kívánja. A Magyar Gyógyszer­könyv előírásainak csak oly zsiradékok Te­lő lelhetnek meg, melyeknek savszáma leg­többször 0.5 alatt van, hamutartalma is egész csekély. Ezen előírások az eddigi vi­zes savtalanítási eljárásokkal könnyen emulgá'ódó zsiradékoknál,' mint amilyen a 20- lanolin is, magas savszámú kiindulási anya­gok esetében alig voltak megvalósíthatók. Eljárásom szerint a savtalanítást úgy vé­gezzük, hogy a zsiradékokat oiy organikus v oldószerrel vagy oldószerekkel kezeljük 25 egyszer vagy többször, melyek a zsírsava­kat, illetőleg megfelelő átalakítás után a zsírsavak sóit jól oldják. A neutrális zsira­dékot vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak igen csekély mértékben oldják, Iiy-30 rnódoo iá zsiradékokból ia zsírsavakat emul­zióképződés nélkül kioldják. A savtalanított zsiradék az oldószernyomok eltávolítása után sav- és hamumentes és minden célra megfelelő. A zsírsavak átalakítását azok­Kiviteli példák. • 1. 1 kg fehérített és szűrt spermolajat. melynek savszáma 6.82, olyan 1 1. metil­alkohollal : rázunk össze, melyben 6.82 g 60 kálilúgot oldottunk. Az összerázást hidegen végezzük, majd a keveréket rázótölcsérben 50 C°-ra melegítjük és ezen a hőfokon szét- . válni hagyjuk. Az alsó folyadékréteget le­eresztjük és az oldószert vákuumban le- 65 űzzük. Az így nyert olaj savszáma 0.-13, hamutartalma pedig 0.1%. nak sóivá előnyösen, vagy úgy végezhet- 35 jük, hogy az organikus oldószerben a só­képződéshez szükséges bázikus anyagodat oldjuk, vagy pedig úgy, hogy a zsiradéko­kat az oldószerrel való kezelés előtt alakít­juk át bázisokkal sókká. Magas olvadás- 10 pontú, vagy magas viszkozitáisú zsiradékok savtalanításánál előnyösen alkalmazhatunk oly organikus oldószerkeverékeket, melyek egymással nem keveredve, a savtalanítandó zsiradék egyes, alkatelemeit külön-ikülön oM- 45 ják. Ilymódon külön oldhatjuk ki a neutrá­lis zsírt és külön a zsírsavat, illetve sóit. • Ha több, egymással nem elegyedő oldó­szerrel dolgozunk, úgy az alkatelemek szét- 50 választása, után az oldószereket az oldott anyagokról le kell űzni; ez előnyösen rit­kított légtérben történik. Az alábbi kiviteli példák eljárásomat is­mertetik, de annak lénvegét nem meri- 55 tik ki.

Next

/
Thumbnails
Contents