135570. lajstromszámú szabadalom • Kombinált felfüggesztő szerkezet önsülő elektródák részére

185570. A találmány szerint a felfüggesztő szer­kezetet mindaddig nem kötjük össze az árambevezetőkkel, amíg ezek az elektródá­hoz szilárdan oda nem sülnek. Annak az el-' 5 érésére, hogy az árambevezetők az elektró-, dávial teljesen összesüljenek, az áramot a legalsó árambevezetősorról a legközelebbi felső sorra kapcsoljuk át;/ez az átkapcsolás az elektródsúly átvételét kb. egy mappái !0 megelőzi. Az árambevezetők ismert módon vízszintes sorokban vannak például 20 cin függőleges távolságban. Rendesen mind­egyik megterhelt árambevezetőhöz szabá­lyozható külön felfüggesztő szerkezetet al­io kalmazunk, mely 'az elektródát körülvevő felfüggesztő kerettel vagy az árambeveze­tők fölött elrendezett tartókkal van össze­kötve. A keretek vagy tartók függetlenek az árambevezetőktől, úgyhogy ezeket nem kell . 20 leszerelni, hia a terhelést az egyik áram­be^ezetősorról egy másik sorra visszük át. A kereteket vagy tartókat különféleképpen alakíthatjuk ki, melyeket a csörlővel vagy csavarorsókkal összeköthetünk és így a ma-25 gassági irányban állíthatóvá tehetünk. A tartókat esetleg rövidebb darabokra oszt­hatjuk, melyek a középen forgathatóan fel­függeszthetők, úgyhogy a terhelés önmű­ködően oszlik el arra a két áriambevezetőre, 30 amelyeket a tartó összeköt. A találmány szerinti kombinált felfüg­gesztő' szerkezet abban áll, hogy külön, helytálló szekundér felfüggesztő szerkezetet alkalmazunk, mely a terhelést az egyik 35 árambevezetősorról a másikra átviszi; ez a szerkezet veszi fel az eleketródaterhet, mi­alatt a-mozgó felfüggesztő szerkezet és a megterhelt áriambevezetők közti kapcsola­tot a következő árambevezetősorra tesszük ío át. Gélszerű, ha az összeköttetést a szekun­der felfüggesztő szerkezettel külön áram­bevezetők útján hozzuk létre. Ezeket akkor kötjük össze a felfüggesztő szerkezettel, ha az elektródában készre sültek. Ehhez a fel-45 függesztéshez tehát, még a legnagyobb elektródák esetén is,' melvek pl. 30.000— 45.000 lamp, vezetésére is alkalmasak, elek­tródánkint kb. 4—8 árambevezető elrende­zése elegendő. Összesen mintegy 15—25 50 árambevezetőt alkalmazunk. A szekunder felfüggesztés egyébként úgy is megszer­keszthető, hogy ugyanazokat az árambeve­zetőket, vagy egyeseket közülük, alkalmaz­zuk úgy ia szekunder, mint ia mozgó felfüg-55 gesztéséhez. E célból a kötővasakat vagv ezek egynéhánvát, melvek a megterhelt árambevezetőket a mozgó felfüggesztő szer­kezettel (keretekkel vagy tartókkal) össze­kapcsolják, a hozzájuk kötött tartón és tovább a kemencét fent lezáró szerkezeten co keresztül; felfelé meghosszabbítjuk. így a kötővasakat ezekkel a szerkezeti részekkel is összeköthetjük, pl. vasék, anyacsavarok útján vagy más módon. Ugyanazokat az árambevezetőket tehát 05 a szükséghez képest akár a mozgó, akár a helytálló felfüggesztő szerkezettel köthet­jük össze. A felfüggesztést azzal is egyszerűsíthet­jük, ha az árambevezetőket párosan csopor- 70 tosítva vezetjük laz elektródába és a két szomszédos árambevezetőt közös felfüg­gesztő szervvel kötjük össze. A felfüggesz­tésre célszerűen kengyeleket vagy hasonló szerveket használunk. Ezek bölcsőt alkot- 75 nak, melyben az árambevezetők külső vé­gükkel pihennek. ^ Az utóbb említett szerkezetnél a teher ön­működően osztódik el a két árambevezető közt. A szerkezet előállítási költsége igen ki- w csiny, de az a hátránya van, hogy az árani­elosztás az elektróda egyes részeiben köz­pontosul. Ha pedig az árambevezetőket köz­vetlenül egymás fölött helyezzük el, akkor az elektróda gyakran aggasztó módon meg- sr> gyengül és függőleges repedések keletkez­hetnek benne, melyek mentén a levegő rom­boló hatása könnyen kikezdi. Az ily módon előállított elektróda egyenlőtlen lesz és az elektrolízis tekintetében rossz áramkihasz- 9U nálást eredményez. A találmány szerint eze­ket a hátrányokat úgy kerüljük el, hogy az árambevezetőket különböző szögek alatt ve­zetjük az elektródamasszába. Ügy járunk el, hogy pl. az egyik sorban a vízszintes sík- 95 ban bevezetett ármabevezetők 20°-ot alkos­sanak az elektrödafelü'ettel merőleges irány -nyal, a következő magasabban fekvő sor­ban az árambevezetők ugyancsak 20°-ot képezzenek az elektróda felületre merőleges luo iránnyal, de ennek másik oldalán. A mellékelt rajz a találmány szerinti kom­binált felfüggesztő szerkezet két kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. (1) az elektróda, (2) a vezetőköpeny. A 1"5 yezetőköpeny végét, ott,, ahol rendszerint nincsenek árambevezetők, célszerűen a für­dőig hosszabbítjuk meg. A vezetőköpeny a kemencét felülről fezáró szerkezeteken nyug­szik. Ezek a szerkezetek hordják a felfüfí- no gesztő szerkezeteket is, melyek vagylago­san függőleges vagy vízszintes elrendezé­sűek. Az 1. ábrának a középvonaltól balra eső részén feltüntetett felfüggesztő szerke­zet az elektróda mindkét oldalán elrende- 115

Next

/
Thumbnails
Contents