135570. lajstromszámú szabadalom • Kombinált felfüggesztő szerkezet önsülő elektródák részére

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADAT/MI FMRÓSA6 ' SZABADALMI LEÍRÁS Í35570. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY. — N-3747. ALAPSZÁM. Kombinált felfüggesztő szerkezet önsülő elektródák részére. Det Norsk e .Aktieselskab for Elektrokémiák Industri cég, Oslo. / A bejelentés napja : 1942. ovi június hó 24. Norvégiai elsőbbsége: 1941. évi június hő 24. Több megoldást dolgoztunk már ki alu­miniumkemencék vagy ebbe a tartományba tartozó más fémkemencék önsülő elektró­• (Iáinak felfüggesztésére. 5 Ilyen megoldásokat ismertetnek a 624.167. és 638.096. sz. német szabadalmi leírások. A 624.167. sz. német szabadialmi leírás ar­ról szól, hogy hogyan lehet az árambeveze­tők egy sorának valamennyi árambevezető-10 jét olyan közös kereten elrendezni, amely az elektródák felfüggesztésére való. Az al­kalmazott árembevezetőket az 549.819. sz. német szabadalmi leírás ismerteti, mely sze­rint az árambevezetőknek csavarvonalszerű. 15 felületet adutik, hogy az elektróda és az árambevezető közt a lehető legjobb kapcso­latot létesítsük. A 638.096. sz. német szabadalomban azt ismertettük, hogv hogyan lehet az elektró-20 dát az áramvezetőkkel felfüggeszteni. Eb­bő! a szabadalomból is kitűnik, hogy az árambevezetőket mint csavarorsókat alakí­tottuk ki a lehelő legjobb érintkezés bizto­sítására az elektróda ér-, az árambevezetők 25 közt. Behiató kísérleteink azonban azt igazol­ták, hogy az árambevezetők felüliének csa­varvonalszerű kialakítására nincs szükség. Megállapítottuk, hogy egészen sírna kúpos 30 árambevezetők is igen jó összeköttetést ad­nak. Az árambevezetőket az elektródra nyers •részébe vezetjük be; az árambevezetők a nyers résszel az elektróda süllyedésének ará-1-0 15 nyában összesülnek. Ez a tünemény azon alapszik, hogy az elektróda-massza kötő- 35 anyaga a sülési folyamat alatt az áram­bevezetőfelületeken elkokszolódik, úgyhogy ezek az elektródával benső kapcsolatba jut­nak', így azt találtuk, hogy olyan árambeve­zetők, amelyeknek mintegy 70 mm átmé­rőjük van éis amelyek mintegy 300 min mélységre hatolnak az elektródába, ez utób­bival olyan erősen sülnek össze, hogy 10—-20 t erőre van szükség egy ilyen árambevc­zetőnek a kihúzásához. A 10—20 t erőt teljesen megsült elektró­dára értjük. Ez az adat továbbá olyian jó eléktródamasszára érvényes, amelynek mint teljesen megsült elektródának rendesen mintegy 150/300 kg/crnL ' nyomószilárdsága 50 van,. Aluminiumkemencékben használt Söder­berg-.elektródának . általában 5—15 t össz­súlya van. Minthogy a legalsó sorban ösz­szesen kb. 15—30 árambevezető van, nincs 55 az a veszély, hogy az árambevezetők nem ülnek eléggé szilárdan az elektródában, ha ez jól meg van sülve. Az elektróda maga is eléggé szilárd ahhoz, hogy az igénybevételt kibírja. Azt találtuk, hogy elegendő, ha az 60 árambevezetők csak egy részét használjuk az elektróda felfüggesztésére, míg iá többi árambevezetők terheletlenek maradnak. Ilyen elrendezéssel a felfüggesztés egysze­rűsítését érhetjük el a korábbi {elfüggesztő- 65 sekhez viszonyítva.

Next

/
Thumbnails
Contents