135562. lajstromszámú szabadalom • Gömbkarmantyús csőkötés

P!^7yy'Ui^T' ! "^'^''"''''"'' < '' J ' :,l, ^;i^ Megjelelt 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADAM! IBI R ÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135562. SZÁM. ' y/e/1. OSZTÁLY. — M-12555. ALAPSZÁM. Gömbkarmantyús csőkötés. Mannesmannröhren» Werke cég-, .Dasseldorf (Németország). A bejelentés napja: 1942. évi december hó 14. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 18. (A 620/140. M. E. sz. rendelet alkalmazásával.) A találmány gömbkarmantyús csőkötés, amelynél a karmiantyú. és a belülre kerülő csővég homlokfelületei sajátos kialakításúak, hogy a csövek nagy szöget' zárhassanak 5 be egymással. A közönséges karmiantyús csőkötéseknél szokásos vagy a karmantyút viagy a be­lülre .kerülő csővéget a csőtengelyre rézsú­tosan levágni, bogy a csöveket bizonyos 10 szögek alatt lehessen beállítani. Tehermen­tesített gömbkarmantyús csőkötéseknél Is ismeretes ia karmantyút a csövek szögének megfelelően rézsútosan levágni, s azután a belső csővégnek egy hornya mögött leverni 15 és hozzáhegeszteni. Minden esetben azonban aránylag kis elérhető szögről van szó, vagy pedig a belső csővéget mindenkor iá kívánt szög szerint keli levágni és így esetről esetre! 20 más-más módon kialakítani. A találmány igen nagy, pl. 20°-os vagy ennél is nagyobb törésszögeket tesz tehe­tővé anélkül, íhogy a esővégeket, például az építés helyén ehhez külön ímeg1 kellene 25 munkálni. Ezt ia találmány szerint azzal érjük él, hogy a belülre kerülő gömbalakú csővéget a qsőtengelyre rézsútosan vág­juk le, úgyhogy homlokfelülete teljes egé­szében iá }gö!mb középpontján atmenio, a 30 cső tengelyére merőleges sík előtt fekszik. Különösen nagy törésszöget érhetünk el, ha nemcsak a belülre kerülő csővéget ré­zseljük le, hanem iá karmiantyús véget is. Ez esetben mindkét csővéget egyforma wagy közel egyforma szög laliatt rézseljük 35 le. E második kivitelnél a találmánynak további jellegzetessége az, hogy a külső gömb rézsútos homlokfelülete*, illl ihatár­síkja a gömb középpontján megy át, • a belső gömb normális helyzetében 40 pedig, amikor a csövek nem zárnak be szöget egymással és homlokfelületeik egy­mással párhuzamosak vagy közel párhu­zamosak) a gömbnek olyan szélességű öv­része nyúl be a külső gömbbe, amelyhez 45 a homlokfelületeknek a cső tengelyével be­zárt hajlásszöggel egyező vagy ennél na­gyobb középponti szög tartozik és hogy iaz ehhez tartozó, lehető legkisebb gömbát­mérőmegállapításához a belső gömb szélé- 50 nek az a része, amelyik legtávolabb fek­szik a cső tengelyére merőleges, ia gömb középpontján átmenő síktól,' olyan távol­ságnyira van ugyanattól a csőtengelytől, mely iá cső belvilágának fél átmérőjénél 55 nem kisebb. Hogy a csövek homlokfelületeinek bár­mely viszonylagos helyzetésénél a csővé­gek, az összekötő hegesztéshez kellőkép fedjék egymást, ajánlatos a belső gömbnek 60 a normális helyzetű fedéshez előirányzott övszélességét még valamivela csőátmérő­höz és a lerézselés szögéhez igazodó da­rabbal megnövelni. a = 10°-os szögnél célszerű a gömbövet a csőátmérő 5—80%- <-:s ával, de legalább 3 mm-re megszélesbíterii.

Next

/
Thumbnails
Contents