135552. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés impregnált papirlapok előállítására főleg hőszigetelésekhez

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI BfRÓSÁG . SZABADALMI LEÍR AS 135552. SZÁM. XlII/a/c. (V/e/2.) OSZTÁLY. — M-12020. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés impregnált papírlapok előállítására főleg hőszigetelésekhez. Munters' Industrie Aktiebolag cég', Ulvsuiida. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 5. Svédországi elsőbbsége: 1940. június hó 6. A találmány eljárás és berendezés im­pregnált papírlapok előállítására, főleg több­rétegű hőszigetelésekhez,. Ilyfajta szigete­lések szigetelőképessége jó, súlya; aránylag 5 csekély és előállítása olcsó. További előny, hogy kívánt nagyságú és vastagságú szilárd lemezek alakjában állíthatók elő, ami lehe­tővé teszi a szigetelés könnyű felépítését. Impregnálatlan papirosból előállított több­it) rétegű szigetelések nem kielégítők^ ha ned­vességnek vannak kitéve, ami különösen hűtőberendezéseknél fordul elő. A papiros ugyanis elveszti szilárdságát, ha nedvesség­tartalma bizonyos mértéket meghalad. Ha 15 az egyes papirosrétegek, amint ez szokásos, vízben oldható kötőanyaggal, pl. vízüveggel foganatosított ragasztással vannak egymás­sal összekötve, akkor a szigetelés elpusztu­lásának vagy szétesésének veszélye bizo-20 nyos idő'múlva még csak fokozódik. A nem­impregnált papiros-szigetelés továbbá rotha­dásnak és penszedésnek stb. van kitéve. Ezért /javasolták már a papirosnak im­pregnálását — többek között — aszfalttal 25 vagy kátránytermékekkel. Ezek az impreg­nálószerek a felsorolt szempontokból kielé­gítők és emellett olcsók, azonban a velük impregnált papiros-szigetelés előállítása te­temes nehézségekkel jár. Ha ugyanis asz-30 falttal impregnált papirost fogas dobok kö­zött hullámosítanak, előfordulhat, hogy a papirosszalag a hengerekhez tapad és a pa­piros elszakad. Ehhez még hozzájárul, hogy a papirost, hullámosításnál, tetemes hőmér­sékletre kell felhevíteni, hogy a hiillámosító 35 dobokon való átmenet után megtartsa alak­ját. Az aszfalt azonban felhevítésnél meg­olvad és ragadós lesz. Nehézségekkel jár az egyes impregnált papirosrétegeknek egy­mással való összeköttetése, különösen ha a ÍO kötőanyag aszfalt. Ez okból javasolták a papirosrétegeknek fonalakkal való összevar- . rását. Az ily kivitelű szigetelőtestnek szi­lárdsága azonban nem kielégítő. A találmány célja az • impregnált, több- 45 rétegű papiros előállítását célzó, ismert el- : . járások hátrányainak kiküszöbölése. Ezt lé­nyegében azzal érjük el, hogy az impreg­nálószert oldószerrel felhígítjuk, amelyet az impregnálás után gáz- vagy légárammal el- 50 távolítunk. A szükséges viszkozitás ily mó- ; don hevítés nélkül vagy az impregnálósze}-­nek csupán oly mérvű felmelegítésével ér­hető el, mely a papirosanyagra veszélyte­len. A papiroslapok, a találmány szerint, 55 impregnálás előtt, a hullámos kéregpapír •­előállításara használt gépekben alkalmazott módon hullámosíthatók., A többrétegű szige­telőtestek emellett váltakozva, sík .és hullá­mos lapokból a kívánt-vastagságban készül- 60 nek, mimellett a papiroslapokat, legalább helyenként, oly kötőanyaggal pl. vízüveggel ragasztjuk össze egymással, melyek a papi­roslapokra minden hátrány nélkül felrakha­tok, amikor azok még az említett gépeKben 65 vannak. Az ily módon kapott papírba1 ma­zokat azután hígított impregnálószerrel itat­juk, melynek viszkozitását az oldószerrel

Next

/
Thumbnails
Contents