135508. lajstromszámú szabadalom • Berendezés forgatónyomatékok erősítésére

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR- SZABADALMI.BTRÓSA« SZABADALMI LEÍRÁS X35508. SZÁM. V/tl/3. OSZTÁLY. — L-8637. ALAPSZÁM. Berendezés forgatónyomatékok erősítésére. Licentia Patent-Verwaltuug;s-Gesellschaft mit beschränkter Haftung:, Berlin. • A bejelentés napja: 1942. évi január hó 16. A találmány forgatónyomiaték erősítéséire való berendezés tetszőlegeis hajtások ese­tében, tehát olyan készülék, amely a haj­tott tengelyen a vezérlőtengelyhez! jutta­•5 tott teljesítményhez képest sokszorosan erő­sített teljesítményt ad le, mimellett lénye­ges, hogy a hajtó és a hajtott tengely gya­korlatilag teljesen egyenlő fordulatszáma mai, minden fordulatszám-áttétel nélkül 10 járjon. Ismeretesek már mechanikus, úgyneve­zett erő- vagy szinkron erősítők, amelyek­kel forgatható vezérlőtag gyenge hajtó­erejét súrlódó tagok közvetítésével állán-15 dóan körülforgó hajtőirészről levett segéd­erő segítségével erősítjük. A súrlódó ta­gok ezelaiél kitáguló, illetve idomuló sza­lagokból vagy több csuklósan összefogott! pofából képzett gyűrűből állanak, amelyek 20 a vezérlőtag elf orgásánál, azaz akkor, ha ,a vezérlőtag és hajtott tag körött kismér­tékű helyzeti különbségek lépnek fel, a hajtótagkéiit működő súrlódó dobra fel­fekszenek. E célból a súrlódó tagok csukf-25 lókkal, vagy ehhez hasonló szerkezeti ré­szekkel egyrészről a vezérlőtaghoz, más­részről a hajtott taghoz vannak kötve. A forgatónyomatéknak a forgásiránytól füg­> getlen erősítése érdekében lehetséges két 30 erősítő-berendezést, amelyek két egymás­sal ellentétes értelemben forgó hajtódob­bal működnek együtt, egymással a hajtó, vagy a hajtott oldalon összekapcsolni. Az effajta berendezéseknél az üzembiz­tonság és hatásfok illetve az erősítő té- 35 nyező lényegesen függ attól, hogy a súrlódó tagok működésbe lépése a legkisebb ve­zérlő úttal előidézhető és éppen ilyen biz­tosan újra megszüntethető legyen. Ea azonban megköveteli az összes csapágy- és 40 csuklójátékok teljes kiküszöbölését, vala­mint a súrlódó tagok minden (iá centrifu­gális erő vagy maga a súrlódó tagokra át­vitt erő hatása alatti) alakváltozását is. Ez óikból az eddig ismeretes berendezéseik- 45 kel a fellétlenül több helyen szükségess csuklós csapágyazás miatt gyakorlatilag csak ikorlatozo.lt erősítéseket lehet elérni. Ezenkívül forga'ónyomaték erősí'őknél, amelyek feszíthető, a -hiajtódob belső kerü- 50 leién működő súrlódószalagokkial dolgoz­nak, fennáll a veszély, hogy a sízialagojk! zömítőknek vagy alakváltozást szenvednek^ ami az összes játékok megnövekedésében és az erősítő tényező lényeges csökkenésé- 55 ben mutatkozik. A találmány mechanika^, forgatónyomaték erősítő berendezés, amely szintén az előzőkben említett élvie|k széf rint működik, azonban úgy van kialakítva, hogy valamennyi felsorolt hátrányt kikü- 60 szöböli és a hozzávezetett forgatónyomaték üzembiztos sokszoros erősítését biztosiíja. Különösképen meg van a gyakorlati lehe­tősége, hogy több erősítől egymással sorba­kapcsoljunk. A forgatónyomiaték erősítési- 65 nek ez a módja elvileg ugyan szintén is-

Next

/
Thumbnails
Contents