135494. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyitott tartályoknak olyan folyadékokkal való töltésére, amelyek könnyen párolognak, vagy amelyek illanó vagy hasonló természetű gázokkal vannak telítve, ill. dúsítva, valamint eljárás e folyadékok vételezésére a nyitott tartályokból, továbbá segédeszközök az eljáráshoz

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. ^ > / e ° yss A »AOYAR SZABADALMI BtRflSÍG SZABADALMI LEIRA8 i:tr>4i»4. SZAM. XX/f. OSZTÁLY. K-16607. ALAPSZÁM. Eljárás nyitott tartályoknak olyan folyadékokkal való töltésére, amelyek könnyen párolognak, vagy amelyek illanó vagy hasonló természetű gázokkal vannak telítve, ill. dúsítva, valamint eljárás e folyadékok vételezésére a nyitott tartályokból, továbbá segédeszközök az eljáráshoz. Dr. Kosmath Walter tanár, Baden/Bécs ni. A bejelentés napja : 1943. évi július hó 24. Vegyi laboratóriumokban végrehajtott műveletek kö/.!>en. vagy amikor gyógy­vizeket —. melyek gyógyhatású gázokat tar­talmaznak oldott állapotban — szolgáltatunk i ki l>etegeknek. az illanó vagy hasonló ter­mészetű gázokkal telített, ill. dúsított v agy könnyen párolgó folvadekokat eddig nyitott tartályokba töltötték, ezckl>en rövid ideig; tárolták és ezekből vételezték. Ezzel azon-' D ban párolgási veszteségek járnak együtt. Ezek a veszteségek különösen a gyógy-, vizek kiszolgáltatása alkalmával olyan mérvben lépnek fel, bogy a gyógyfoíyadék gyógy hatása lényegesen csökken. 5 Ezért az ilyen folyadékokat zárt hasz­nálati tartályokba is töltik, melyekre véte­lezőkészüléket kell szerelni. Ezek azonban nehezen tisztíthatók és használatuk körül­ményes. o A találmány szerinti eljárás lehetővé* teszi, hogv az említett folyadékokat olyan nyitott edényekbe, pl. üvegpoharakba tölt­sük, ill. olyan edényekből vételezzük, ame­lyek nincsenek kifogástalan geometriai álak­<í, hoz kötve, azaz amelyeknek kifogástalan, henger- vagy kúpalakú, csiszolása nem szükséges. A találmány szerinti eljárás abban áll. hogy a folyadékfelületet — a folyadék yk»­;o töltése, tárolása és vételezése kö/J>en %&, simulékony úszólapocskával tartjuk fedvép melynek széleit úgy alakítjuk ki, hogy ezek a folvadékszint bármilyen állásánál hozzá­simulnak a tartály falaihoz, még pedig tekintet nélkül ezek esetleges egyenlőtlen- 3.r > ségeire. A mellékelt rajz a találmány szerinti . eljárás foganatosítására való segédeszközök! [K>ldakép|>eni kiviteli alakjait szemlélteti és ezzel együtt magát az eljárást is közelebbről 40 magyarázza. Az 1. ábra felül nyitott tartály, melybe a töltés előtt elhelyezőeszközzel uszőUpocs­kát helyezünk. A tartályfenék mélyített. A 2. áhra ugyancsak felül nyitott tar- í.r > tály, de nem mélyített fenékkel. A tar­tályba helyezett öblösített úszólapocska itt két helyzetien van feltüntetve: egyszer a töltés előtt, amint a tartály feneken nyug­szik, másszor, amint a tölte« után a *>0 folyadék felszínén úszik. A 3. ábra az úszőlapocska diagonália metszete. A 4. áhra a 3. ábra szerinti úszúlapoeska felülnézete. Az 55 5. ábra az úszólapocska másik kiviteti alakjának diagonális metszete. A 6. ábra az 1. ábrában feltüntetett el­helyszőeszköz oldalnézete. A 7. ábra a 6. ábra szerinti elhelyező- ^ eszköz felülnézete. A

Next

/
Thumbnails
Contents