135487. lajstromszámú szabadalom • Hajtókerék hernyóláncos járművekhez

135487. •res (di) és (k) perselyek, valamint lökés­tompító anyagból, pl. gumiból való \{l) hü­velyek vagy tömbök közbeiktatása mellett az (e) csapszegieken nyugszanak'. Az (1) 5 hüvelyeket vagy tömböket ezenkívül mind­két hoimloikoldalukon (m) gyűrűk fogják be. Minként már említettük az (e) csapszegek a (g) görgők mindkét oldalán (c) és (d) karimapárokban vannak ágyazva. Az (e) 10 csapszegeket lemezek tartják, melyek kö­zépen (o) csavarokkal vannak a (c) kari­mához erősítve és el'forgás ellen biztosítva Miként a 2. ábra mutatja, minden egyes ilyen lemez két szomszédos (f) csapágy-15 bakhoz tartozó (e) csapszeget tart.. Az (o) csavarok és és) az (n) lemezek eltávolítása után az (e) csapszegeket a (d) karimák csapfuratán át kihúzhatjuk, amikor is az egész csapágybak leemelhető. Az (f) csap-20 ágyDakok egyidejűleg a gumivédőket is hordják, melyeket azonban az eddigitől eltérően nem összefüggően, hanem cs'ak (p) szelet alakjában alkalmazunk. E (p) szeletek (q) lemezekre vannak felvulkani-25 zálva és az (r) csavarok, valamint (s) anyák segítségével (t) biztosító alátét közbeikta­tása mellett az (f) csapágybakok oldalsó (u) nyúlványain vannak rögzítve. Az (u) nyúlványokat célszerűen az (f) csapágy-30 bakokkal egy darabból öntjük. A (p) gumiszeletek mindig két szom­szédos egy és ugyanazon (f) bakhoz tartozó (h^ csapágyszem között vannak elhelyezve (2. ábra). Ezeknél a helyeknél a külső (o) 35 karimának a (p) gumisVeletek, illetve az oldalsó (u) toldatok, valamint az (r) csava­rok és (s) anyák elhelyezésére és szerelhe­tőségéire (c') kivágások vannak. A belső (c) karimán az (f) csapágybakok (f) fene-40 kének benyúlása mértékében s'zintén (d') kivágások vannak. A találmány szerinti elrendezés elő­nye, hogy a zajt nagymértékben tompít­•juk. A gumi- vagy szilenthüvelyek a (g) 45 hajtókerékgörgőknek a lánc fogaival való érintkezésekor keletkező zajnak a járműre való nem tompított átvitelét meggátolják. Ezenkívül ugyanezen rendszabállyal elér­jük, hogy idegen testek behatolásakor vagy 50 a láncosztás egyenetlenségekor a nyomás' kegyenlítődik. A találmány szerinti elren­dezés végül azzal tűnik ki, hogy az összes az (f) csapágybakokkal összekötött részek, különösen a (p) gumiszeletek és az (1) gumi­vagy szilenthüvelyek könnyen kicserél- 55 hetők. A 4. és 5. ábrák szerinti kiviteli pél­dáknál a (g) görgőik (f) csapágybakjai ol­dalsó (v) nyúlványokkal az ugyancsak szeletként kialakított (p) gumivédőkbe köz-60 vétlenül be vannak vulkanizálva. A gumi­védők önmagában ismert módon (r) csa­varok és (s) anyák segítségével (t) biztosító alátét közbeiktatása mellett közvetlenül az (a) keréktesten vannak rögzítve. A kívánt 65 zajtompítást tehát itt is elérjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Hajtókerék hernyóláncos járművekhez, melyeknél a láncot vezető, illetve továb­bító görgők vagy hasonló szervek zaj- 70 tompító módon vannak ágyazva mélyre jellemző, hogy a (g) görgők (f) csapágy­bakjai az (a) keréken zajtompító (1) il­letve (p) anyagban vanr.ek rögzítve. 2. Az 1. igénypont szerinti kerék kiviteli 75 alakja, melyet a továbbító szerveket, pl. (g) görgőket hordó, (h) cáapágy­nyúlványuk révén a kerék lökéstompító ágyaiban rögzítő (f) csapágybakok jel­lemeznek. 80 3. Az 1. vagy 2. igénypontok szerinti ke­rék kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy az ágyazások a keréktestben old­hatóan és kioserélhetően rögzített (e) csapszegekből! ós e csapszegekre tolt 85 rugalmas anyagú (1) hüvelyekből vagy tömbökből állnak. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti kerék kiviteli alakja,, jellemezve a (g) görgők mindegyik oldalán elrende- 90 zett egy-egy (c), (d) karimapárral, me­lyek az (e) csapszegeket hordozzák és melyeknek a (p) gumivédők felvéte­lére való külső (c') kimetszés'eik van­nak. 95 5. Az 1. vagy 2. igénypontok szerinti ke­rék kiviteli alakja, melyet oldalsó (v) nyúlványaikkal a keréktesten szokásos módon rögzített (p) gumivédőkbe bevul­kanizált (í) csapágybakok jellemeznek, IQO 2 rajzlap melléklettel. A kiadásért felel az Állami Lapkiadó NV. vezérigazgatója: Budapesti Szikra Nyomda NV^V., Honvéd-u. 10. Felelős nyomdavezető: Radnóti Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents