135485. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gázmotorok kipufogó gázaiban foglalt éghető gázok, illetve gázkeverékek hasznosítására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. WAP Y Ali SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135485. SZÁM. Y/d/2. OSZTÁLY. — 1-4660. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés gázmotorok kipuffogó gázaiban foglalt éghető gázok, illetve gázkeverékek hasznosítására. Ivanovics Antal gyáros és Do ban o vacs ki Szlavko mechanikus, mindketten Újvidéken. A bejelentés napja: 1943. évi jnuíus hó 20. A találmány eljárásra és berendezésre Vonatkozik a gázmotorok kipuffogó gázai­ban foglalt éghető gázok, illetve gázke­verékek hasznosítására. o A kipuffogó gázokban, szénsavon kí­vül, tudvalevőleg még éghető gázok, még pedig szénhidrogének, főleg el nem égett benzingázok ós szénmonoxid is foglaltat­nak, melyek eddig kárbavesztek, mert a 10 szabadba puffogtak. A találmány célja az eddig kárbave­szett éghető gázoknak, illetve gázkeveré­keknek a gázmotorban való elégetése út­ján való hasznosítása. E célból a kipuf-15 fogó gázok egy része, mosás és esetle­ges hűtés és szűrés, illetve víztelenítés után, vagy a motor hengerbe, illetve hen­gerekbe, vagy a motor szívóvezetékének a karburátor mögötti, pontjába kerül visz-20 sza oly módon, hogy a motor ezeket, a szívási periódus alatt, a > karburáit ben­zingázokkal' együtt, sőt első sorban az előbbieket szívja be. Az eddigelé veszen­dőbe ment éghető gázok keverékének hasz-25 nosítása folytán a motor fajlagos fogyasz­tása lényegesen csökken, annak clleiné.re, hogy a negatív munkadiagramm területe a kipuffogó gázok beszívási munkájával növekszik, ' ami a hasznos munka csők-30 kenésével jár. . , Az eddig megejtett kísérletek szerint a találmány szerinti berendezéssel fel­szerelt motor fajlagos fogyasztása a ta­lálmány szerinti •berendezéssel' fel nem szerelt motor fajlagos fogyasztásához ké- 35 pest mintegy 25—30°/o-kai csökken. A mosóvíz a kipuffogó gázokban fog­lalt neméghető gázok nagy részét elnyeli, míg a benzingázok és a szénmonoxid stb. a mosón átvonulva, a szívási perió- 4ű dusok alatt ismét a motorba jut. A találmány szerinti eljárás kivitelére ' alkalmas berendezés a motor kipuffogó vezetéke és szívóoldala, illetve szívóveze­téke közé iktatott mosóberendezésből áll, 45 melyhez célszerűen hűtő és szűrő, illetve víztelenítő berendezés is csatlakozik. Ez utóbbinak célja a gázok szűrése és a ki­mosott és lehűtöitt éghető gázokban, illetve gázkeverékekben foglalt vízpára eltávo- 50 lítása. A mellékelt rajz egyetlen ábrája a ta­lálmány szerinti eljárás kivitelére alkal­mas berendezés példaképpeni kiviteli alak­ját szemlélteti. 55 Az (M) motor (1)-kipuffogó vezetéké­nek valamely, a (3) kipuffogó dob előtt fekvő pontjából kiinduló (2) elágazásához csatlakozik a kipuffogó gázok mosó szer­kezete. Ez a szerkezet a (8) csavarral 60 elzárható nyílás magasságáig ínosófolya­dékkal, ' pl. vízzel van megtöltve. A (4)

Next

/
Thumbnails
Contents