135483. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyértékű bitumenpótanyagoknak előállítására savgyantákból

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 185483. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — J-4576. ALAPSZÁM. Eljárás nagyértékű bitumenpótanyagoknak előállítására savgyantákból. Jachzel Joachim vegyész, Nagyvárad. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 30. Az ásványolajoknak töménykénsavval való raffinálásánál nyert savgyiantákat, mint ismeretes, még további feldolgozásnak vetik e'lá, miután belőlük a szabad savat vízzel ki-5 főzték, vagy pedig azt mésszel közömbösí­tették. A szabad savnak vízzel vialó kifőzése azonban tudvalevően hosszadalmas és költ­séges eljárás, a szabad savnak mésszel való közömbösítése pedig, úgy, tahogy azt általa-10 ban végzik, azzal a hátránnyal jár, hogy az alkalmazott mészfeles'eg miatt egyrészt gyengébb minőségű, megkeményedett vég­terméket kapunk, másrészt pedig az arány­lag magas hőfokok iá feldolgozásnál nagy 15 mennyiségű szabad kéndioxid'felszabadítá­sát okozzák, ami a környezetre igen kelle­metlen és a végtermék jóságát, valamint a kitermelést is kedvezőtlenül befolyásolja. A találmány szerinti eljárás alkialmazá-20 sával a savgyanták közömbösítésénél kén­dioxid, gőzök képződését, valamint a vég­termék megkeményedése't és így a minőség­beli csökkenést elkerüljük és ezzel oly bitu­menpótanyagot tudunk előállítani, mely igen 25 előnyösen alkalmazható mind a szigetelő­iparban, mind az útépítésnél. Az eljárás a következő: A feldolgozandó nyers savgyanta savtartalmát előre megál­lapítjuk és a savgyantát e meghatározott 30 savtartalommal egyenértékű mésztartalmú előmelegített híg .mésztejbe visszük be. A'z egymás után bevitt savgyanta a mésztejben tökéletesen szétoszlik,, a szabad sav közöm­bősítődik és a víz a gyantából különválik. Rövid ideig tartó keverés és pihentetés után 35 a kivált tiszta vizet a savgyantáról leereszt­jük, a visszamaradt, közömbösített savgyan­tát pedig gyönge tűzön víztelenítjük. Ha a savgyantából iá víz már teljesen elpárolgott, amit a masszának megtisztulásából lehet 40 felismerni, .a bitumenmasszát a képződött kálciumszulfáttól üllepítéssel megszabadít­juk és a nyert bitumenpótanyagot az ülle­dékről leeresztjük. Ez a bitumenpótanyag igen előnyösen alkalmazható útépítéseknél, 45 míg a bitumenülledéket bizonyos szigetelési célokra x lehet jól felhasználni. Oly esetekben, midőn igen kemény sav­gyantát kell feldolgoznunk, vagy pedig, ha különösen lágy végterméket akarunk előá!- 50 lítani, akkor iá nyers savgyantával együtt a szükségnek megfelelő mennyiségű f lux­olajat is beviszünk a hígított mésztejbe. Az eljárásnak niagy előnye, hogy káros kéndioxid gőzök nem képződhetnek és ki 55 van zárva a bitumenanyagoknak a nyers savgyantáha bezárt kénsavval való további oxidációja, illetve megkeményedése. To­vábbi előny még, hogy a közömbösítés al­kalmával kivált víz leeresztésekor a közöm- 60 bösített savgyantáról a vízzel együtt eltá­voznak a sók, valamint a -szulfoáa,vas mész és ezáltal elkerüljük a termék meg­keményedését, valamint a minőségcsökke­nést. 65 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás nagy értékű bitumenpótanyagok­nak előállítására savgyantákból, azzal

Next

/
Thumbnails
Contents