135474. lajstromszámú szabadalom • Berendezés terhelés alatt álló fokozatszabályozó berendezések terhelés alatti kapcsolására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI BIRŐSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 185474. SZÁM. VH/g. OSZTÁLY.'•— H-11749. ALAPSZÁM. Berendezés terhelés alatt álló fokozatszabályozó berendezések terhelés alatti kapcsolására. Patentverwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung' „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 25. Németországi elsőbbsége: 1942. évi január hó 24. Transzformátorok és más hasonló beren­klezések fokozatos szabályozására terhelés! alatt működtethető kapcsolókat alkalmaz­nák, amelyek az áramot az egyik terhelési 5 fokozatról a másik terhelési fokozatra megszakítás nélkül kapcsolják át. Az ilyen kapcsolóknak főérintkezőkön kívül rendszerint segédérintkezőik js vannak. A főérintkezőket a fokozatválasztókkal köz-10 vétlenül, á segédérintkezőkét a főéríntke­rzőkkel ellenállások közbeiktatásával kötik) össze. A terhelés alatt működtethető kap­csoló mozgó részei és annak hajtóműve közé feszültség alatt álló egy vagy több elemet 15 tartalmazó hajtóművet iktatnak, melynek/ célja, ho'gy a kapcsolómozgás megkezdése után az egyes kapcsolási folyamatok fenn­akadás nélkül folytonosan kövessék egy­mást, vagyis a terhelés alatt működtethető 20 kapcsoló közbenső helyzetben nem állhat meg. Az ilyen kapcsolókat 50 periódusú] áramra és normális terhelési viszonyokra szoktákf szerkeszteni. A kapcsoló mozgatható részének tömegeit és a feszültség alatt álló 25 elemekben ható erőket egymással úgy han­golják össze, hogy az átkapcsolás az egyik tekercselési fokozatról a másik tekercselési fokozatra rendszerint átlag 40/1000 másod­perc alatt megy végbe. Ily feltételek mellett 80 kledvező szerkezeti megoldások találhatók; amelyekben az érintkezők közötti nyomások? is kielégítőek. Ha a szokásosnál kisebb frekvenciákhoz például a vasiíti hálózatokban szokásos frekí venciákhoz vagy igen nagy áramerősségek, - 35 hez, például rövidzárlati áramerősségekhez1 kell szabályozóberendezésekben alkalma­zandó terhelés alatt működtethető kapcso­lókat szerkeszteni, akkor az eddig körül­belül 40/1000 másodpercet kitevő átkap- 40 csolási időt körülbelül kétszereseié-három­szorosára kell felemelni, hogy a közbenső helyzetekben az esetleg keletkezett fény­íveknek a kialváshoz elegendő idejük le­gyen. E kívánság kielégítése nehézségekkel 45 jár, mért egyrészt az érintkezők között szükséges nyomások, valamint egyéb okok1 miatt a rugóerők nem választhatók bizonyos alsó határ alatt, másrészt pedig a mozga-< tott részek nagysága sem fokozható tetszés 50 szerint, mert különben ütközések alkalmá­val túlságos nagy igénybevételek lépnek fel, a kapcsoló az ütközéskor aperiódikusi rezgéseket végez és gyorsabban használódik: el. Az átkapcsolás idejének a rugóerők csök- 55 kentésével, illetőleg a tömegek növelésével való megrövidítése tehát nehézségekkel jár. Az átkapcsolási időnek csillapító eszközök­kel való meghosszabbítása sem sikerült. Ez­zel az eszközzel az átkapcsolás ideje néhány 6y százalékkal viszonylag könnyen növelhető,, azonban a kétszeres-háromszoros értékra való fokozás csak terjedelmes berendiezé-

Next

/
Thumbnails
Contents