135403. lajstromszámú szabadalom • Berendezés malomrendszerű tüzelőberendeések üzembentartására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. ¥:\ fi Y A R S Z A i! A I) A L M I B I R o S Á fi S Z ABADALMI LEIRÁ8 135403. SZÁM. II/C. OSZTÁLY. — A-4726. ALAPSZÁM. Berendezés malomrendszerű tüzelőberendezések üzembentartására. Askauia-Werke Aktiengesellschaft, Bérli ii-Friedeiiau. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 29. Németországi elsőbbsége: 1941. évi éecember hó 30. A találmány berendezés olyan malom­rendszerű tüzelőberendezések üzemben­tartására, melyeknek a tüzelőanyag aprítá­sára való malmuk van és melyeknél a meg-5 őrölt tüzelőanyagot a malomból gáz-, kivált­képen levegőárammal a széntartályba vagy közvetlenül az égőkhöz vezetik. Ilyen malomrendszerű tüzelőberendezések­nél nehézségek adódnak annyiban, hogy 10 még változatlan terhelésnél is, vagyis a ma­lomba adagolt tüzelőanyag mennyiségének változatlanul maradása esetén, annak telje­- sítménye a tüzelőanyag szerkezetétől, tehát pl. nagyságától függően változik. A malom 15 apritómunkája ugyanis nagyobbodik, ha a tüzelőanyag darabjai-nagyobbak. Ilyen eset­ben az őrlőtér a nagyobb őrlési teljesítmény következtében lassanként megtelik őrlendő anyaggal és énnek folytán a gázáram áram-20 lási ellenállását növeli. Ennek következtében a gázáram mennyisége és ezzel az általa szállított pormennyiség is csökken. Ez azt jelenti, hogy az az idő, melyre a malomnak szüksége van ahhoz, hogy a fokozott telje-25 sítményszükségletet kövesse és amely ön­magában véve is tekintélyes (nevezetesen 1 perc és még nagyobb idő nagyságrendjé­ben mozog), még jobban növekszik és adott körülmények között, aszerint, hogy milyen 30 fajta malomról van szó, a malom kiesését okozza. A tapasztalat azt mutatta, hogy a tüzelőanyag-adagolásnak már csupán mint­egy 7%-kai való növelése elegendő ahhoz, hogy a malom elduguljon, úgyhogy a tü­zelőanyag hozzávezetését meg kell szaki- 35 tani annyi időre, míg a malom ismét sza­badra dolgozta magát. Arra gondolhatnánk már most, hogy. ezt a hátrányt úgy kerüljük el, hagy a tüzelő­anyag-adagolást értelemszerűen változtat- 40 jii'k, tehát mintegy a malom töltési fokától, vagy annak áramlási •ellenállásától függően vezéreljük. Ez a rendszabály azonban azért elégtelen, mert magától értetődően arra kell törekedni, hogy a tüzelőanyag-hozzáve- 45. zetést pontosan összhangban tartsuk a tü­zelőanyag-szükséglettel és ennek megfele­lően a tüzelőanyag-hozzávezetést mindad­dig ne csökkentsük, amíg a terhelés is vál­tozatlan marad, illetve a tüzelőanyag-hoz- 50 závezetést inkább fokozzuk, ha ezt a terhe­lés növekedése szükségessé teszi. A találmány értelmében a malmot túltöl­tődés ellen megvédhetjük anélkül, hogy a terhelés és a tüzelőanyag-hozzávezetés kö- 55 zötti összhangot megzavarnék, mégpedig a bevezetett gáznak a malmon belüli áramlási el'enállástól függő szabályozásával. Minden további nélkül elérhető az, hogy az ellenál­lásnak a fenyegető túltöltődés következte- 60 ben beálló növekedésénél a gázáramnak köz­\e*lenül a malom előtti nyomását annyira növeljük, hogy a gázáram a fokozott ellen­állás ellenére körülbelül azonos pormennyi­séget szállít ki és ezzel az eldugulás vészé- 65 iyét messzemenően megelőzzük. Ezen az sem változtat, ha — amint az kívánatos — a tüzelőanyag mennyiségét a terheléstől

Next

/
Thumbnails
Contents