135389. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázmotorok működtetésére

Megjelent 1949. évi február hó 15-én. MÁGYÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG' SZABADALMI LEÍRÁS 13538Í». SZÁM. V/d/3. (XX/a/a.) OSZTÁLY. — Sch-6380, ALAPSZÁM. Eljárás gázmotorok működtetésére. Dr. Schimanek EmiL műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 28. Ismeretes-, hogy a motorok gázzal hajtva kisebb teljesítményt adnak, mint folyé­kony tüzelőanyag használata esetén. A teljesítménycsökkenés sok1 esetben igen 5 lényeges, úgyhogy a gázmotor használata esetleg lehetetlenné válik. Különösen ál .a ez hegy-völgyes terepen járó gépjárművekre, vagy olyan stabil telepékre, lamelyeknéli a motor már folyékony tüzelőanyag haszná­ló lata esetén is közel a legnagyobb teljesít­ménynek 'megfelelő terheléssel jár. Ismeretesek olyan motorok Is, amelyek rendszerint gáza'akú tüzelőszert fogyasz­tanak, de átkapcsolhatok tisztán folyékony, 15 vagy folyékony és gázalakú tüzelőszer ke­verékével járó üzemre is. Ezeknek a rend­szereknek, melyeknél a folyékony tüzelő­szer mennyiségét a gázmennyiséghez ké­pest rendszerint kézzel szabályozzák, gene-20 rátorgáz használatánál az a nagy hátrá­nyuk van, hogy amíg a motor a gáz teljes; vagy egy bizonyos határon tálmenő ki­kapcsolásával jár, addig ,a generátor tűz­rétege lehűl, mert a gáztermelés a generá-25 tor melegentartásához, nem elegendő. En­nélfogva egy bizonyos idő múlva a gene­rátor már nem szolgáltat iá motor hajtá­sára alkalmas gázt és a folyékony tüzelő­anyag adagolásának 'beszüntetésekor üzem-30 zavar all, be. Ilyenkor a generátorban a tüzet előbb fel kell éleszteni, hogy a mo­tort megint üzembe lehessen venni. A találmány tárgya egy olyan eljárás, melynél a motorba a gázzal együtt folyé-35 kony tüzelőszer is adagoltatik a maximá­lis teljesítménynek növelése céljából oly­módon, hogy a teljesítménynek" az üres já­rástól a kevert üzemben elérhető teljes terhelésig való növelése közben a gázalakú tüzelőszer mennyiségét először növeljük, az- 40 után pedig csökkentjük, de legfeljebb a ge­nerátor melegentiartásához szükséges mér­tékig, a folyékony tüzelőszer mennyiségét pedig egy közbenső teljesítménytől kezdődő­leg a legnagyobb teljesítményig folytonosan 45 növeljük. A folyékony tüzelőszer bevezetését bár­mely terhelésnél lehet megkezdeni, de a folyékony tüzelőszerben • eszközlendő meg­takarítás érdekében iá legcélszerűbb annak 50 bevezetését annak a legnagyobb terhelés­nek a közelében megkezdeni, amelvet a mo­tor még tisztán gázzal hajtva elbír. Ameddig a motor tisztán gázzal jár, a motor hengere csak gázlégkeverékkel v'an 55 kitöltve, amely ideális esetben azt a leve­gőt tartalmazza, mely a keverékben fog­lalt gáznak az elégetéséhez szükséges. Ilyen keverékhez hiába vezetnénk be folyé­kony tüzelőanyagot, ez nem tudna elégni, 60 mert az égéshez szükséges levegő nem állna rendelkezésre. Ezért a folyékony tü­zelőszer bevezetésével egyidőben a gáz­alakú tüzelőszer mennyiségét csökkentem kell. A találmány tárgya tehát egy olyan 65 eljárás, amelynél egy bizonyos teljesít­ménytől kezdve fokozatosan növekvő fo­lyékony tüzelőszer vezettetik a keverékbe és ezzel kapcsolatban vagy csupán a gáz­nak vagy a gázlégkeveréknek fokozatos 70

Next

/
Thumbnails
Contents