135368. lajstromszámú szabadalom • Szabályozókészülék égési erőgépek számára

Megjelent 1949. évi február hó J5-én. MAGYAR S 7, A 1! A I) A L III Ül R Ó S Ä G SZABADALMI LEÍRÁS 135368. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. - M-12761. ALAPSZÁM. Szabályozókészülék égéses erőgépek számára. Maybacü-Motorenbau G. ni. b. H., Friedrich-shafen a. B. A bejelentés napja: 1943. évi június hó 1. Németországi elsőbbsége: 1942. évi június hó 4. Pótszabadalom a 129-549. számú (M-12014. .alapszáma) szabadalomhoz'. A találmány szabályozókészülék égéses erőgépek számára többfokozatos porlasz­tóvá'-, vagy két vagy több porlasztóval, amelyeket fokozatosan vagy egymásután 5 helyezünk üzembe bizonyos fordulatszám -körzetek túlhaladásakor. A legalsó fordulat­számkörzet számára való fojtócsappantyút csak a jármű vezetője működtetheti, míg a többi csappantyút egy, a fordulatszámtól 10 függő kapcsolószerv zárja és teszi a for­dulatszámtól függően egymásután sza­baddá. A törzsszabadalom szerint az'ily szabá­lyozókészülék szabályozórudazata oly ki-15 alakítású, hogy a jármű vezetője valameny­nyi, a fordulatszámtól függő kapcsolószery­től szabaddá tett fojtócsappantyút kezelheti, amennyiben a kezelőemeltyű a fojtócsap­pantyúk rudazatait működtető vezérlőké­-0 szu ékkel van összekötve, mirhellett a felső fordulatszámkörzetekben működésbe lépő fojtócsappantyú számára való vezérlést a fordulatszámtól függő kapcsolószerven át vezérelt berendezés mozgatja. 25 A találmány szerint az ilymódon kiképe­zett vezérlőrudazatot azzal alakítjuk ki to­vábbá cé'szerűen, hogy a kezelőemeltyűvel összekötött vezérlőkészülék a felső fordit­latszámkörzetekben működésbe kerülő foj-30 tócsappantyú számára és a fordulatszám­tól függő kapcsolószerv oly kialakítású, • hogy a felső fordulatszámkörzetekben mű­ködésbe kerülő fojtócsappantyú, a gép bi­zonyos fordulatszámának elérésekor és a kezelőemeltyű megfelelő állásában azonnal '!ö v teljesen nyílik. Ennek a kialakításnak az az előnye, hogy a második fokozat számára aránylag kis emeltyűutat alkalmazhatunk megfelelően kis teljesítménynövekedéssé1 , amihez nem szükséges az, hogy a jármű '*() vezetője különösen pontos szabályozást ad­jon. A második fokozatnak a nyitása azu­tán bizpnyos fordulatszám fölött minden­kor gyorsan következik be teljes nyitás mellett, úgyhogy a teljesítmény, illetve for- 45 dulatszám gyorsan növekszik. Ezenfelül lehetővé válik ezzel az egyszerű építésmód és az első fokozat számára nagyobb mű­ködtetőútnak a használata, miáltal e foko­zatnak lágy szabályzását érjük el, különö- 50 sen indításkor. Ai találmány szerint a vezérlőkészülék és a fordulatszámtól függő kapcsolószerv el­rendezése olyan, hogy a fojtócsappantyú a felső fordulatszámkorzetek számára csak 55 akkor nyílik, hogyha úgy a vezérlőkészü­lék, valamint a kapcsolószerv Is nyitott ál­lásban van és hogy a kezelőemeltyű visz­szaeresztésekor a vezérlőkészülék egyma­gában vezérli a nyomóközeget a fojtócsap- 60 pantyú zárása értelmében. A szabályozóberendezés működtetésére a törzsszabadalom szerinti kiviteli példában alkalmazott légkörinél alacsonyabb nyo­más helyett a találmány szerinti kiviteli 65

Next

/
Thumbnails
Contents