135341. lajstromszámú szabadalom • Gázturbina-telep

Megjelent 1949. évi február hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135341. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. — B-15730. ALAPSZÁM. Gázturbina-telep. Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie cég", Baden (Svájc). A bejelentés napja: 1943. évi január hó 9. Svájci elsőbbsége: 1942. évi február hó 20. A légsűrítés hatásfokának a gázturbina megvalósítására irányadó befolyása van. E célra előnyösen turbosűrítőket, különö­sen axiális felépítésű turbosűrítőket használ-5 nak, minthogy ezzel a gépfajtával különö­sen jó hatásfokot lehet elérni. ismeretes továbbá a levegőnek úgyneve­zett cell akere'kes-nyomáskicserélőben való sűrítése, amely a levegő sűrítését és az 10 égési gázok feszültségmentesítését egye­síti. A nyomáskicserélő cellái a sűrítendő levegőt nagyobb nyomású térbe mintegy zsilipek közé szorítják, más helyen pedig a feszültségmentesítendő munkagázt a zsili-15 pek közül kibocsátják. A találmány szerinti gázturbina-telep turbogépeknek legalább egy c.ellakerekes • nyomáskioserélővel mint felsőfokozattai való egyesítéséből áll. Ez egyesítés előnye 20 az, hogy a cellakerekes-nyomáskicserélővel nagyobb sűrítőnyomások gazdaságosabb módon érhetők el, mintha a teljes sűrítés csak turbofuvóval történnék. A cellakere­kes-nyomáskicserélőknek ugyanis az az 25 előnyük, hogy azok a sűrítést és feszültség­mentesítést egy gépben egyesítik, a turbo­sűrítőknél mechanikai szempontból egysze­rűbbek, továbbá sokkal magasabb hőmér­sékleteket engednek meg, mint a közönsé-30 ges gázturbinák, és aránylag kis térfogato­kat is jó hatásfokkal tudnak átalakítani, úgyhogy nagynyomású fokozatként igen alkalmasak. A rajz a találmány szerint kialakított né-35 hány példaképpeni telepet mutat. Az 1. ábra főképpen hosszmetszetben és vázlatosan olyan gázturbina-telepet szem­léltet, amelynek sokfokozatú axiális fúvó­ként kialakított (1) elősűrítője és ehhez tar­tozó (2) futórésze van. (3) az első lapát- 40 sorozatokat jelzi. A levegő (4)-nél lép be és (5)-nél a (6)* ceilakerekes-nyorháskicse­rélőbe jut, amelyet a továbbiakban röviden nyomáskicserélőnek nevezünk.. A 2. ábra ennek keresztmetszetét mutatja. A nyo- 45 máskicserélő a (7) házból és a (8) cella­kerékből áll. A kerék a (9) tengely útján hajtható, azonban magával a levegő-, vagy gázárammal is forgásba hozható. Az (öl­nél belépő levegőt a cellák megragadják és 50 a ház ellentétes oldalához szállítják, ahol az a házat (10)-nél elhagyja. A sűrített levegő egy részét használati célokra elvesszük és (ll)-nél pl. munkavég- ' zés céljából a (20) turbinához vezetjük, 55 míg a többi rész a (12) ventilátor útján a (13) égési kamrába jut, hogy részben m.int égési levegő a (14)-nél belépő tüzelőanyag­nak a szükséges oxigént szolgáltassa, rész­ben pedig mint hűtőlevegő a tulajdonkép- 60 peni égési, teret körüláramolja és csak. az égési kamra.végén keveredjék az égési gá­zokkal. Ez az áram (15)-nél a (6) nyomás­kicserélőbe lép, ott expandál (előexpanzió) a nyomáskicserélőt (16)-nál elhagyja és a (18) 65 turbinában tovább expandál (utóexpanzió), majd (19)-nél a szabadba távozik vagy ho­kicserélőben tovább kihasználható. A (20) turbinának (21) megcsapolási he­lye van, amely a (6) nyomáskicserélő (16) 70

Next

/
Thumbnails
Contents