135304. lajstromszámú szabadalom • Nem üvegből készült optikai elem, ilyent tartalmazó optikai rendszer és eljárás előállítására

Megjelent 1949. évi február hó 2-án. 5f AGYAR SZAB A l>AL\lf BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135804. SZÁM. Vila. (VII d, IX/f.) OSZTÁLY. - - p-993 7. ALAPSZÁM. Nem üvegből késztilt optikai elem, ilyent tartalmazó optikai rendszer és eljárás előállítására. N. V. Philips' Gloellampenfabrleken césr, Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja: 1941. évi január hó 27. Németalföldi elsőbbsége: 1939. évi október hó 21. (A 620 1940. M. E. sz. rendelei alapján) Optikai elemek, mint lencsék, előállí­tása nem okoz nehézséget, ha olyan ele­mekről van szó, melyek sík vagy szfé-, rikíus 'batároíófelüLetűek. Más a helyzet. 5 ha az optikai elemet egy vagy 'két aszíérikus határolófelükttel' kell előáLlíita­nunk. Ha az ilyen elemeket üvegbSI ál­lítjuk elő, úgy ez költséges és hosszadal­mas megmunkálással jár, amit csakis gya-10 korolt szakemberek tudnak elvégezni. Javasolták mái4 lencsék és kiváltképein szemüvegek készítését polisz'tirolból. Ki­tűnt azonban, hogy, ámbár ennek az anyagnak és maß, sajtolható és hasonló 13 módon elkészíthető anyagok •alkalmazása előnyös és hogy az ilyen anyagokból ön­ként értetődően lehet pl. lencséket egy vagy több aszférikus felülettel is előállí­tani, az ilyén anyagból készített lencsék 20 aránylag pontatlanok és a szükséges szi­lárdságuk elégséges mértékben nincsen meg. Azt találtuk, hogy az utóbb emlí­tett nehézséget aránylag egyszerű segéd­eszközökkel küszöbölhetjük ki és ezek ai­"25 kalmazása az előbbemlíteti nehézség le­küzdéséit is lehetővé teszi. A találmány szerinti optikai elein, pl; lencse, sík vagy szférikus vagy pedig sík és szférikus határolófelületű, szervetlen -0 anyagú rétejgből, pl. üvegrétegből, vala­mint olyan átlátszó szerkezeti anyagnak egy vagy több. az . említeti szervetlen anyagú réteg egyik vagy mindkét oldalán elrendezett és ennek határolófelülétéhez vagy halárolófelüléteihez erősített rétegé- 85 bői áll, mely .átlátszó anyagnak legalábbis kiindulási anyaga, -- tehát esetleg az e kiindulási anyagból képződött, említett szerkezeti anyag is -—, alacsony hőmér­sékleten és. esetleg oldott állapotban, ala- 40 kítíiató, kiváltképen zselatinozható, saj­tolható, sajtolva önthető,, fröccsenthető vagy: fröccsentve önthető és mely egy vagy " több rétegnek á szervetlen anyagú réteg­től elfordult határolófelülete aszíérikus, 45 esetleg forgás-részarányos. A szervetlen anyagú - üvegréteg, melynek összetételét a szükségnek megfelelően választhattuk, a . találmány szerinti optikai elemnél az ala­csony hőmérsékleten alakítható szerkezeti 50 anyagból készült > rétegeik támasztószerve, úgy, hogy a találmány szerinti optikai elem mechanikai ellenáJlóképességét. fő­leg a szervetlen -anyagú 'rétegtől kapja. Mivel a könnyen alakítható szerkezeti vagy rm legalábbis kiindulási anyagú réteget a szer­vetlen anyagú réteg hordja, tehát a • ta­lálmány szerinti optikai elem 'mechani­kai merevsége főleg a szervetlen anyagú réteg jelenlétéből származik, a könnyen tio* alakítható szerkezeti vagy legalábbis ki­indulási anyagú rétegek igen vékonyak

Next

/
Thumbnails
Contents