135285. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és indukciós kemence magnézium és magnéziumötvözetek megömlesztéséhez

'fS<f?/*J»PrWS-' - • «? 'T ""f'^sv^'H "> •n.'" * v;fc >'*"• '•" ""• '* Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1355385. SZÁM. - XVI/f. (Vll/i.) OSZTÁLY. — L-8769. ALAPSZÁM. ~ Eljárás és indukciós kemence magnézium és magnéziumötvözetek megömlesztéséhez. Liceiijia Patent-Verwaltun§rs-(x. m. b. H., Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 27. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó 28. A találmány eljárás és indukciós ke­mence magnézium és magnézium ötvözetek megömlesztéséhez. A találmány szerinti el­járással a magnézi um és ötvözeteinek 5 megömlesztéséhez szükséges összes ömlesz­tési fokozatokat egyetlen, indukcióval fű­tött acéltégeilyben végezhetjük. A magnéziumot és ötvözeteit eddig többnyire oly acéltégelyekben ömlesz-10 tették meg, melyeket kívülről olajjal, gáz­zal vagy koksszal, fűtöttek. A kis frek­venciával dolgozó olivasztócsatornás ke­mencék, melyeknek zárt csatornájuk van. a magnézium és ötvözeteinek megömíesz-15 tésére azért nem alkalmasak, mert a csa­tornák azonnal eldugulnak. A nagy frek­venciával dolgozó .magnélküli indukciós kemencéket sem lehetett eddig a mag­nézium és ötvözeteinek megömlesztéséhez 20 alkalmazni, mert az ennél a kemence­fajtánál jellegzetesen fellépő erős fürdő­mozgás következtében a magnézium sok gázt vesz fel, ami a kifogástalan ma,g­néziumőntvény létesítését lehetetlenné te-25 szi. Ezenkívül az, eddig ismeretes kis vagy nagy frekvenciával dolgozó indukciós ke­mencéknél a magnézium és ötvözeteinek megömlesztéséhez szükséges összes ömlesz­tési fokozatokat nem lehetett a szükséges 30 gondossággal és pontossággal ugyanabban a tégelyben beállítani. A találmány értelmében ezt a felada­tot azzal oldjuk meg, hogy az acéltógely falvastagságát ós a tekercs áramfrek­venciáját a különböző ömlesztési szaka^ 35 szoknál, mint a beolvasztásnál!, áitkeverés­nél, túihevítésnél és kiöntésnél olymódon hozzuk egymással összhangba, hogy min­den egyes fokozathoz és a tégely minden egyes helyén a mindenkor szükséges fű- 40 tési és fürdő-mozgási viszonyok létesül­jenek. A találmány azon az ismert tényein alapul, hogy a váltakozó árammal táp­lált indukciós tekercs álltai1 létesített in- 45 dukált áramok valamely testbe megha­tározott mélységre hatolnak, mely a te­kercsáram frekvenciájától és a test anya­gának fajlagos ellenállásától függ. Ennek alapján tehát meghatározott frekvenciámáil 50 és megbatározott miunkaanyaginál az in­dukált áram behatolásának mélységét ki­számíthatjuk. (Lásd pl. az 502691. sz„ né­met szabadalmi leírást.) A találmány szerinti eljárásnak az az 55 előnye, hogy az aicéltégely falvastagságá­nak, valamint a frekvenciának megfelelő összbangbaliozásávál a tégely bármely he­lyén a fürdomozgás tetszőleges mértékéit érhetjük el, mégpedig minden egyes öm- 60 lesztési fokozatban az ezzel a fokozattal szemben -támasztott követelménynek meg­felelően. Ismeretes, hogy a magnéziumot és ötvözeteit először meghatározott hői­mérsékleten be kell olvasztani, azután va- 65 1 amivel magasabb hőmérsékleten sókkai' i-,

Next

/
Thumbnails
Contents