135246. lajstromszámú szabadalom • Kommutátor

$^t*«g$$ftr!ggg> »•«KTK' «W­Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BJRŐSA'8 SZABADALMI LEÍRÁS 135246. SZÁM. Vll/g; OSZTÁLY. — C-5790. ALAPSZÁM. Kommutátor. C. Conradty cég", Nürnberg: (Németország:). A bejelentés napja: 1943. évi július hó 9. Németországi elsőbbsége; 1942. évi július hó 9. Bármilyen anyagból való lamellás kom­mutátorok eddig a lamellakoszorú befog­lalásával úgy készültek, bogy a koszorú kúpos homlokfelületeire foglalógyűrűket 5 sajtoltak. A lamellakoszorú és a foglaló­gyűrű közé szigetelőgyűrűket helyeztek. Égy másik eljárás szerint úgy készült ia kommutátor, hogy a tetszőleges alakú mé­lyedésekkel ellátott homlokfslületű. lamella-10 koszorút műanyaggal körülsajtolták. Az elsőnek említett kivitel a következő hátrányok miatt nagy gyártási pontosságot igényel: ha a befogofeíütetek megmunká­lása nem a leggondosabb, akkor egyes la-15 mellák nincsenek a koszorúban rögzítve, miértis a kommutátor üzemben hengeres­től eltérő alakúvá válik. Továjbbi jelentőjs hátrány, hogy biztos összeszorítáls elérésére a befogófelületeknek igen rézsútosnak kell 20 lenniök. Ez olyan lamelláiknál, amelyek ré­zsútos felületei inem fekszenek beljebb a homlokfielütetelkniél, a kommutátort felesle­giesen meghosszabbítja. Azok a lamellák viszont amelyeknek a befogó felületei a 25 szükséges mértékben beljebb fekszenek a homlokéleknél, az üzem közben fellépő röp­erő hatására a szabadon álló helyeken ru­galmasan kidomborodnak, úgyhogy a kom­mutátor alakja a hengerestől eltérő lesz. 30 Sajtolt műanyagból való kommutátorok­nál általaiban nincsenek meg ezek a hátrá­nyok, azonban külön merevítőgyűrűkre van szükség, hogy a kommutátor üzem közben a normális igénybevételek hatására alak-35 változást ne szenvedjen. A következőkben leírt találmány kikü­szöböli e hátrányokat. A rajzon az (!') lamellákból összetett (1) lamellakoszorú homlokfelületein tetszőleges alakú (2) hornyok vannak egymáshoz ké- í0 pest akár centrikus, akár excentrikus el­rendezésében, amelyek esetleg" a lamella­koszorú homlokfelületéiben tetszőleges alakú és tetszőleges keresztmetszetű spi­rális alakjában is futhatnak. A tetszőleges 45 anyagból készült (3) foglalógyűrűkön ugyan­csak tetszőleges alakú (4) hornyok vagy spirálisok vannak bevágva. Nem lényeges, hogy a (4) hornyok vagy spirálisok ke­resztmetszete megfeleljen iá (2) hornyok 50 vagy spirálisok keresztmetszetének. A la­mellakoszorút (5) szigetelőpersely szigeteli, el a kommutátor tetszőleges alakú (6) per­selyétől. * A" találmány szerint az (1) lamellakoszorú 55 és a (3) foglalógyűrűk közé levegőn vagy hő hatására megkeményedő (8) masszáit vi­szünk be és ennek a lamellakoszorú és a foglalógyűrű közötti részből való kilépését (7) tömítőgyűrűkkel megakadályozzuk. Az 60 említett massza szigetelő természetes vagy műényvbőí vagy — kittből, műgyantából', gipszből, cementből, vagy efféle kötni képes anyagból állhat, mely beönthető, becsömö­szölhető, vagy nyomás alatt befecskendez- .65 hető. Műgyantamasszát célszerűen a fog­lalógyűrűre ható gyenge nyomás alatt he­vítéssel keményítjük meg, amikoris szoro­san belefekszik a lamellakoszorú ós a fog­lalógyűrű hornyaiba, vagy spirálisaiba, va- 70

Next

/
Thumbnails
Contents