135209. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses igénybevételű készülék-részek hőkezelésére

pug?" *-;^^*-c"»*> •*':•"• T*T-"'". '•-«'"•<."«»"-' -*i"«.-1^ i-í" v'.;» ^«-.J :«--<•".'\VI * ""^-^"w»^,-^-^^ Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÍG­SZABADALMI LEÍRÁS 135309. SZÁM. VT!/». (VII j.) OSZTÁLY. — K-I 5984. ALAPSZÁM. Eljárás mágneses igénybevételű készülék-részek hőkezelésére. Fried. Krupp Aktiengesellschaft cég, Essen. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1942. évi július hó 10. A 620/9á0 M E M. r. alapján megál­lapított németországi elsőbbsége: 1941. évi május hó 22. Pótszabadalom a 126.175 sz. törzsszabadalomhoz, A 126175. sz. törzsszabadalom 10—40% krómot és esetleg 10%-ig terjedő mennyi­ségben szilíciumot vagy alumíniumot is tar­talmazó vas-krómötvözetből való, mágné-5 ses igénybevételű készülékrészekre vonat­kozik, főleg nagy rezjgésszámú készülé­kekhez. ' ' Beható vizsgálatok folyamán azt talál­tuk, hogy ezeknek az ötvözeteknek az izzí-10 tást követő újfajta lehűtésével igen kedve­zően befolyásolhatók a mágneses tulajdon­ságok. A találmány szerint a hűtést először lassan majd gyorsabban kell végezni, hogy különösen kedvező kezdeti ill. maximális 15 permeabilitási értékeket ill. fokozott per­meabilitási állandóságot kapjunk, AI lehűtés először, 500—800° hőmérsékletileg lassan (pl. a kemencében), azután pedig gyorsab­ban (pl. levegőn) történhet. 21% Cr-t, 4,7 20 % M-t," 1,2% Mrt-t, többi részében, pedig Fe-t + kis mennyiségű szennyeződést tar­talmazó ötvözetből való 0,35 mm-es próba­gyűrű 14 óráig 1100°-on védőgázban izzítva és kemencében lehűtve 1200 Bmax/Aweff/ 25 cm kezdeti és 3200 maximális permeabili­tású volt. Egy további, ugyanilyen összeté­telű, ugyanígy izzított próbadarab 1100°­tól 600°-ig kemencében, 600°-tól pedig le­vegőn lehűtve 1450 kezdeti és 4000 maxi-30 malis permeabilitást mutatott. A feltalált új hűtést alkalmazva a permeabilitás állan­dósága is a legkisebb mezők tartományá­ban, bárha kis mértékben, fokozódott^ A vizsgálatok folyamán még azt is talál­tuk, hogy az izzítási hőmérsékletet alkal- H5 inas módon a munkadarab vastagságához kell mérni, továbbá, hogy jó eredményt ad védó'gázkörnyeze'tként a szárított és tisz­tított hidrogén, igen vékony alkatrészeket nem szabad túl nagy hőfokon izzítani, mert w az a mágneses tulajdonságok rovására megy, vastagabb alkatrészeknél viszont a legnagyobb izzítási hőmérséklet adja a leg­jobb mágneses értékeket. 20% Cr-t, 5% Al-t, 1 % Mn-t és többi részében vasat tar- 45 talmazó ötvözet 0,03 mm vastagság esetén 800°-os izzítás 1100 kezdeti és 3600 maxi­mális permeabilitást eredményezett, viszont 1100°-os izzítás csak 680 kezdeti és 1800 maximális permeabilitást. Ezért 0,1 mm-nél 50 vékonyabb alkatrészeket 800° és 900° kö­zötti hőmérsékleten izzítunk. Hasonló ösz­szetételű, 0,35 mm vastag próbadarab ese­tén 900°-os izzítás után á kezdeti permea­bilitás csak 1000, a maximális permeabili- 53 tás pedig 2400 volt; 1100°-os izzítás után viszont a kezdeti . permeabilitás 1500, a maximális permeabilitás pedig 4000 volt. Szabadalmi igénypontok: Eljárás a 126.175. sz. törzsszabadalom eo bármelyik igényponitja szerinti mágne­ses igénybevételű készülék-részek hő­kezeléséne, lajnelyre Jellemző, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents