135188. lajstromszámú szabadalom • Tápvíztisztító mozdonyokhoz

Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135188. SZÁM. T/c. OSZTÁLY. — W-7019. ALAPSZÁM. Tápvíztisztítő mozdonyokhoz. Fritz Wagner & Co. cég Berlinben, mint néhai Wagner Fritz berlini lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1934. évi december hó 24.* • A találmány mozdonyokhoz való, a kazá­non belül és kívül elrendezett berendezések­kel ellátott tápvíztisztítókra vonatkozik, amely berendezéseknek oly módon kell 5 együttműködniük, hogy a tápvízben oldott anyagok a vízből kiváljanak, mielőtt még a kazán vízterében korróziós- és kazánkő­károkat okoznának. Ilyen fajtájú tisztítók már évek óta isme-. 10 rétesek és sok vasútigazgatóság a mozdony állományának nagyobb részét már ezekkél a tisztítókkal látta el. Mindenütt megállapí­- tást nyert, hogy a mozdonyoknak ia tisztító­val való felszerelése óta. a kazánok fenntar-15 tási költségei a korrózió- és kazánkő-károk csökkenése miatt a korábbi kiadásokhoz ké­pest számottevően csökkentek. Minden­esetre azonban azok a kiadások, amelyeket az említett károk még most is okoznak, 20 még oly nagyok, hogy nagy gazdasági hala­dást jelentene, ha sikerülne ezeket a tiszti­lók hatásfokának növelésével még tovább csökkenteni. Errevonatkozó kísérletek kétséget kizá-25 róan megállapították, hogy a tisztítók még ki nem elégítő hatásfokának okai a követ­kezők: A kazán gőzterébe táplált víz nem elég­séges feltárása; a kazángőznek a vízhez épített permeteztetőkben a lerakodási felü- 30 letek való elégtelen é|S nem helyes veze­tése; a beépített permetezőkben a lerako­dási felületek túl kicsinyre töitént -mére­tezése. A tápvíz feltárására eddig mindig a gőz- 35 térben elrendezett tápfejet használtak, amely a mozdony két tápvezetékével volt összekötve. Már akkor is, amikor a táplálás mindig kizárólag csak egy tápvezeték útján történt és a tápfej kifolyása is csak ezen ,/Q egyik vezetéknek megfelelően volt mére­tezve, a víz csak olyan vízsugarakra bom­lott, melyek csaknem merőlegesen hullottak a kazán víztere előtt elrendezett permetez­tetőkre. E rövid úton tehát a víz csak. né- 45 hány pillanatig került a vízsugarak kis felü­letével a gőzzel érintkezésbe. A beépített permeteztetőkbe ütközve tehát gyakran" csak annyira vő1 ! melegítve, hogy a benne oldott gázok éppen csak kezdtek a vízből 50 kiválni. Azokra az esetekre azonban, amelyekben mindkét tápvezetékből való egyidejű teljes táplálással kell számolni, a tápfej-kifolyását' - * Ez a nap az 5930/1939. M. E. St.. rendelet 2. §-a értelmében a volt csehszlovák- szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents