135159. lajstromszámú szabadalom • Eljárás meszezett pőrék mészmentesítésére

*»r*l!*ISP»»jS-|-*-í*»; M-- .Tt«jj«««iv^TMv v ., -.^.^ ., wfffszK- -.phpyw» '^f"]r * *>„ "PiW -•* Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMS BTBŐSÍ8 SZABADALMI LEÍRÁS 135159. SZÁM. Xl/a (IV/hl). OSZTÁLY. — B-15684. ALAPSZÁM. Eljárás meszezett pőrék mészmentesítésére. Böhme Fettchemie G. m. b. H. cég, Chemnitz. A bejelentés napja: 1940. évi december hó SÍ.1 " Németország elsőbbség«: 1940. évi március hó Meszezett pőrék mészmentesítéséhez ed­dig a bőriparban számos szervetlen és szer­ves savat alkalma'ztak, melyeknek azonban különböző hátrányaik voltak. Az eddig al-5 kalmazott anyagok közül még a tejsav vált be a legjobban, mivel könnyen oldódó mész­sót képez, mely a pőréből nehézség nélkül eltávolítható és mert a túlduzzadás veszé­lye, valamint a kollageraanyag megtamadá-10 sáriak veszélye ennél ia savnál kisebb mint p!. az ásványi savaknál. A tejsavval való mészmentesítés költségéi azonban viszony­lag nagyok, úgy hogy nagy szükséglet mu­tatkozik gazdaságosabb eljárás iránt. 15 Ügy találtuk, hogy a pőrék mészmentesí­téséhez a zsírsavszíntézis oly hulladékter­mékét, melyet eddig még gazdaságosan nem értékesítettek, vagyis a hűtővizei, mely a paraffin oxidálásakor keletkező sá» 20 vak kis molekulasúlyú összetevőit tartal­- ma'zza, mint olyat vagy teljesen vagy rész­ben semlegesítve kitűnő hatással alkalmaz­hatjuk. Az oxidálási kemencékhez csatla­koztatott kondenzátorok hűtővizével azonos 25 eredménnyel oly mosóvizeket is alkalmaz­hatunk, melyek a nyers zsírsavnak vízzel való kimosásakor keletkeznek. Az alábbiak­ban egyszerűség kedvéért „hűtővíz" jelölés alatt az említett fajtájú mosóvizet is értjük. 30 E hűtővíz többnyire világossárga színű fo­lyadék, mely lényegileg az 1—3 szénátomú zsírsavak vizes oldata és pl. mintegy 12% hangyasavat, mintegy 1.3% ecetsavat, mint- . egy 6 % propionsavat és csekély mennyiség- • ben magasabb homológokat tartalmaz és 35 mintegy 1.3 pH értéke van. Ezek mellett még egyéb szerves anyagokat is tartalmaz, melyek azonban a mészmentesítő folyama­tot semmiképpen sem zavarják. A hűtővizet mint olyat pl. alsó bőrök 40 vagy egyéb nehéz bőrfajták előállításánál szervetlen savak helyett a pőrék mészmen­tesítéséhez használhatjuk. A legtöbb eset­ben azonban célszerű, ha a hűtővizet telje­sen vagy részben semlegesítjük. A semle- 45 gesítéshez előnyösen ammóniákot haszná­lunk, azonban szerves nitrogénbázisokkal pl. trietanolamünnal vagy dietil'ciklohexila­minnal is semlegesíthetünk. Számos bőrfaj­tához előnyösen alkalmazható mészmente- 50 sítőszert kapunk, pl. ha a hűtővízhez annyi 0,910 fajsúlyú ammoniákoldatot adunk, hogy mintegy 4,5 pH értéket érjünk el. Különösen zsíros vagy vastag pőrék feldol­gozásánál előnyös lehet, ha a hűtővizet még 55 t!ov!ább, 6^5—7 pH értékig semlegesítjük. A semlegesített termék hatás'át még az­zal fokozhatjuk, hogy közepes molekula­súlyú, pl. 4—8 szénátomú zsírsavak ammo^ niumsóit adjuk hozzá. A zsírsavak ilyen 60 keverékét az úgynevezett paraffin oxidálási zsírsavak előpárlatában, vagyis a párlat elő­ször átmenő részében kapjuk, mely «zsír­savakat az ú. n. „paraffinkásá"-ból a levegő * Ez a nap a 2810/1942. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelmében a volt jugoszláv hatóságnál annak idején tett szabadalmi bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents