135142. lajstromszámú szabadalom • Öntöltő fegyverekhez való zár

135142. den irányban a zár házában kellően van rögzítve és a kamra háza ezekkel az alkat­részekkel együtt egyszerűen és gyorsan, szerszámok alkalmazása nélkül, beÜleszt-5 hető és kivehető. Eközben csak a hátsó vé­gen levő reteszt kell kiiktatni. A berende­zés lehetővé teszi, hogy kis térben szilárdra méretezett hátsó elzáró falat alkalmazzunk a zár házában, úgyhogy az a kamra és a 10 záró rúgó visszalökő erejét a kellő bizton­sággal felveszi. AI kamra házából az egyes alkatrészek a leszerelés után szerszám nél­kül könnyen kivehetők, ezt a szerelést azonban rendszerint nem a lövész végzi, 15 mert arra csak alapos tisztítás és vizsgálat végett van szükség. A csőnek és a zár há­zának tisztítása azonban a kamra házának leszerelése után nehézség nélkül lehetséges. A zár az elsütő szerkezeten kívül csak 20 kevés alkatrészből van, melyeket akként alakítottunk ki és egymással úgy kötöttünk össze, hogy azok többféle feladatot egyidejű­leg teljesítenek. A kamrához tartozó alkatrészek össze-25 szerelése csak különleges záró rugós be­rendezéssel könnyíthető meg, ami szintén a találmány tárgya. A kamra házának a kam­rával együtt való kiszereléseikor a záró rúgó teljesen felhúzott állapotában marad. 30 A kamrának a kamra házában való elren­dezését azonban megkönnyíti az a körül­mény, hogy a záró rúgó eközben is lega­lábbis részben fel van húzva és azt nem kell egész hosszában összeszorítani. A kam­rát az utolsó töltény kilövése után a nyitott helyzetben a szokásos berendezés reteszeli le és evégből oly eszközöket alkalmaztunk, amelyeket a tölténytár menesztő lemeze vezérelt és amelyek egyik tagja a kamra 40 pályájába nyúlik, amint a tárt az utolsó töl­tény is elhagyta. Ez a retesz kézzel oldható ki és pedig mind a tár újbóli töltése után, mind üres tár esetén is. A találmány további 45 kapcsán az alábbiakban ábra a zárat a kamra a 2. ábra I—I. vonala mutatja. A 2. ábra az 1. menti metszet. AI 3. ábra az 1. ábra III—III. vonala menti metszet. A 4. ábra az 1. ábra szerinti hosszmetszet a kamraház részben kiemelt állapotában. Az 5. ábra a zár hátsó részének a 2. ábra V—V. vonala menti víz­szintes metszete. A 6. ábra az 5. ábrabelihez 55 hasonló metszet, amelynél azonban a kamra­házat lezáró retesz ki van iktatva. A 7. ábra a záróreteszt és a biztosítékot oldal­nézetben tünteti fel. A 8. és 9, ábárákban a 35 részleteit a rajzok ismertetjük. Az 1. nyitott állapotában menti metszetben ábra II—II. vonala 50 70 80 zárat a védő fedél eltávolítása után hátul­ról nézetben tüntettük fel, még pedig bizto­sított és kibiztosított helyzetben. A 10. ábrái részbeni hosszmetszet, mely a záró rúgótj felhúzott állapotában tünteti' fel. Ali. ábra] a 10. ábrabelihez hasonló .metszet, azonban] a kamra eltávolított állapotában. A 12. áb-.l rában a zárt kamra hosszmetszetét tüntet­tük fel. A 13. ábra a 12. ábra XIII—XIII. vonalia menti keresztmetszet. A 14. ábra a 12. ábra XIV—XIV. vonala menti vízszin-. tes hosszmetszet. A 15. ábra a 12. ábra XIV—XIV. vonala menti vízszintes hossz­metszet a kamra kireteszielt állapotában. A 16. ábra a 12. ábrabeli szerkezet felülné­zete. A 17. ábra a kamra nyitott állapotá­ban vett felülnézet. A zár lényeges részei a (1) zárház, a (2) kamraház és annak (3) védőfedele, a (4) kamra és az (5) zár. Az (5) zárban rendez­tük el a (6) ütőszeget. A (4) kamrában van a (7) záró rúgó és 'árinak (8, 9) vezetéke. A (2) kamraház hátsó részében van a kamraház (10) záróretesze. A (3) védőfedél­ben van továbbá a kamra (11) retesze és a zár (1) házának hátsó végében a (12) szár­nyas biztosíték, középső részében a kamrát 85 lefogó (13) tag. Az (1) zárház válvúakkú (14) részébe a (2) kamraház felülről behelyezhető. Ennek rögzítése végett a 'zárházon (15) ütközőket alkalmaztunk, melyek fölött felül nyitott 90 rézsútos (16) kimetszések vannak. A (15) ütközők alá nyúlnak a (2) kamraház alsó részén lévő (17) orrok, míg a rézsútos (16) kimetszések célja, hogy a kamraház felső kiálló részének, annak rézsútos bevezetése 95 közben, helyt adjanak. A 'zárház (14) kimé­lyítését helytálló (18) hátsó - fal zárja le, amelyre a (3) kamraház hátsó fala támasz­kodik. A (2) kamraháziat az (1) zárházban elől a fent leírt kapcsolat rögzíti, míg azt hátul a (10) záróretesz tartja, melynek (19) csap­jai a zárház (20) hátsó falában lévő (20a) , nyílásokon át a zárház (18) hátsó falának (21) kimetszéseibe nyúlnak. A tárcsiaalakú (10) reteszt a rugót vezető (8) csapon ren­deztük el, melyet evégből a (22) helyen ella­pítottunk, úgyhogy a (10) tárcsa sem el nem fordulhat, sem pedig a hossztengely irányá­ban a (8) csapon el nem tolódhat. A rugót no vezető (8) csap hátrafelé meghosszabbított (23) vége az (í) zárház hátsó falán és a (2) kamraház (20) hátsó falán is áthatol és hátul a fal felületéből kiáll. A rugót vezető (8) csap meghosszabbított (23) végében (24) 115 100 105

Next

/
Thumbnails
Contents