135132. lajstromszámú szabadalom • Deszkahéjazású tetőszerkezet és ehhez való szerelőszerszám és szerelőkészülék

VfUfsV'^iH" Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BIEÓSÍ8 SZABADALMI LEÍRÁS 135133. SZÄM. VlII/b. OSZTÁLY. — W-7399. ALAPSZÁM. Deszkahéj azású tetőszerkezet és ehhez való szerelőszerszám és szerelőkészülék. Weiss Manfred Acél- és Fémművei Részvénytársaság- cég", Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 23. A szarufákra szegezett, kátránylemezzel borított, deszkahéjazású tetőszerkezet rend­kívül tűzveszélyes, gyújtóbombákkal köny­nyen felgyújtható és a tűz könnyen hara-5 pódzik el az egész tetőre. A találmány ezt a hátrányt azzal küszö­böli ki, hogy a tetőszerkezet szarugerendái egyik szárukkal a héjazat síkjával párhu­zamosan, másik szárukkal erre merőlege-10 sen elhelyezett szegletvasakból állanak, me­lyekre a szegjletvasiak utóbbi sztáréhoz si­muló, á szár élét megkerülő szegek kap­csolják a héjazat deszkáit. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány 15 s'-erínti tetőszerkezet metszetét mutatja. A 2. ábra a héjazat és a szarugerendák kö­zötti kapcsolat létesítésére alkalmas szer­szám homloknézete, a 3. ábra pedig ennek a 2. ábra 3—3 vb-20 nála szerinti metszete. A 4. ábra a 2 .és 3. ábrabeli szerszám hasz­nálatát meigkönnyíiiő készülék elhelyezési módját alaprajzban tünteti fel, míg az 5 .és 6. ábra ez utóbbi készülék nagyobb 25 léptékű rajza oldalnézetben, illetve részben metszett felülnézetben. Amint az 1. ábrából látható, a tető héja­zatát alkotó (1) deszkák a szarugerendákat alkotó (2) szegletvasaik egyik (2a) szárára 30 fekszenek, míg a szegletvas-szarugerenda másik (2b) szára az (1) héjazódeszkák felü­letére merőle-ges. A héjazat a deszkákon keresztülhajtott és a szegletvas (2b) szárá­hoz simuló (3) szegekkel van a (2) szaru­gerendához kapcsolva olyként, hogy a sze- 35 gek (3a) vége a szegletvas (2b) szárának szélét megkerüli és ezt szoros hozzásimu­lással körülfogja. A héjazat e kapcsolásának gyors és meg-, bízható keresztülvitelét a 2. és 3. ábrában 40 feltüntetett szerszám könnyíti meg. A szer­szám a (4) acéltömbből áll, mely derékszög­ben ki van vágva és e kivágás (5a) sík lap­jába a (6) horony van sülyesztve. Ez egyik (7) végén tölcsérszerűen fégul, míg al ki- 45 vágás (5b) fel hengerfelületébe eső, másik (8) vége félköralakban görbített. A szerszá­mot úgy illesztjük a 3. ábrában pontozot­tan jelzett (2) szegletvasnak a héjazatra merőleges szára mellé, hogy szorosan ehhez 50 fekszik, míg a (6) horony görbített (8) vége a szegletvas (2b) szárának széléhez támaszkodik. Ha már most a (3) szeget úgy verjük a deszkán keresztül, hogy a szeg hegye a (4) tömb (6) hornyának (7) torko- 55 latába talál, úgy a szeg a (6) horonyban halad végig, míg a szeg helye a (6) horony meggörbített (8) végébe kerül, amely a további beverés közben a szeg végét meg­görbíti és szorosan a (2) szegletvas (2b) 60 szára köré vezeti. A (4) szerszámot kézzel is munkahelyze­tében lehet tartani, azonban ezt megköny­nyíti az 5. és 6. ábrában feltüntetett ké­szülék, amelybe a (4) szerszám úgy van be- 65

Next

/
Thumbnails
Contents