135111. lajstromszámú szabadalom • Összetett lövedékhüvely

Megjelent 1948. évi október hó 1-én MÁGYÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135111. SZÁM. XIX/C. OSZTÁLY. — Sch-6322. ALAPSZÁM. Összetett lövedékhüvely. Hugo Schneider Aktiengesellschaft cég-, Leipzigbeil. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 7. Németországi elsőbbsége: 1942. évi október hó 3. Ismeretesek olyan lövedékhüvelyek, ame­lyeknek lemezből 'hajlított hüvelyében egy, belső oldalán tömítő- vagyis dugasztó­osészével felszerelt vastag fenéklap van. A 5 fenéknek kiálló, ürítésre, vagyis a lövedék­hüvely kihúzására vialó pereme vagy a fe­néklappal egy darabból készül,, vagy pedig, főkép behúzott végű hüvelyek esetén, egy, karmantyúszerűen felhúzott szögvasgyűrűn 10 vian elrendezve. Az ilyen lövedé'khüvelyek hátránya, hogy a vastag fenéklapoknak nagy az anyag­szükséglete és megkisebbítik a ki-lökőtöltet felvételére való teret is. Nem mutatkozik 15 e hátrány olyan összetett lövedékhüvelyek­nél, amelyeknek hajlított vagy búzott hü­velyére a szokásos kíhúzóperem vastagsá­gával körülbelül egyező fenékliap van rá­helyezve. Az ilyen gyenge íenéklapú kikép-20 zés azonban lövéskor a hüvely megszoru­lásával, vagy pedig- a hüvelyszár végén és a fenekén nem kielégítő dugasztással jár. A találmány szerinti lövedékhüvely e . hátrányokat megszünteti. 25 A találmány szerinti összetett lövedék-' hüvelynek tárcsaszerű, a kJhúzó.peremmel vastagságban megegyező fenéklapja van. E fenéklap a hüvely egy darabjára, .amely­nek egy befelé hajlított fenékpereme van, 30 van, és pedig egy, a fenéklapra oldhatóan vagy nem oldhatóan erősített fedőlap ré­vén tömítóen vagy is. dugasztóan ráhe­lyezve, Az újdonság ebben az, hogy a meg­osztott hüvelydarab szárának behúzott vé­gét kívülről egy megosztott karmantyú- 35 gyűrű, és belülről a fedőlap külső szélének karimás pereme dugasztással zárja körül. Ennek folytán a hüvely a szárvégen is — a fenéklaptól függetlenül — engedhet a lő­porgázok nyomásának, vagyis tágulhat, 4<i anélkül, hogy akár iá lőporgázok átüthet­nének, akár pedig a tágulás folytán a löve­dékhüvely megszorulása következhetnék be További újdonsága az, hogy a fedőlapnak gallérszerűen kialakított belső széle a fenék- 4-, lapon lazán elhelyezett gyutacsház karima­szerű peremén átnyúlik és így ezt kifelé, a kflökőtöl'tet gáznyomásávál szemben, du­gasztóan tömíti. A lövedékhüvelyt tehát olyan részek alkotják, amelyek, csekély 50 anyagíogyiasztással és egyszerű műveletek­kel, kicsákozott darabok alakjában készít­hetők. Az 1. ábra a találmány szerinti lövedék­hüvely egyik kivitel';1 példáját tünteti fel 55 hosszmetszetben. A 2—5. ábrákon a lénye­ges részek külön látható, a 2a és 3a ábrák pedig laz átlapolásnak a 2. és 3. ábrákon metszésivonalakkal megjelölt helyeken való kivitelét szemléltetik. 60 Az átlyukasztott sík- fémtárcsa alakjá­ban kicsákozott 0) fenékiiapon a csappan­tyús csavar ágyazására való (2) gyutacsház van elrendezve. A gyutacsház akár egy kicsákozott fémdarab lehet, akár pedig mű- 65 anyagból, vagy fröccsöntésből vagy zsugo­rított vasból vagy ezekhez hasonló anyag­ból készülhet. A töltényhüvely köp'Siye a

Next

/
Thumbnails
Contents