135091. lajstromszámú szabadalom • Berendezés modulált vívőhullámok áramlökéseinek vezetéken át való vételére

Megjelent 1948. évi október hó 1-én. MÁGYÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135091. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — S-19093. ALAPSZÁM. Berendezés modulált vivőhullámok áramlökéseinek vezetéken át való vételére. Standard Villamossági Részvénytársaság- cég-, Budapest mint a Bell Telephone Manufacturing- Co. antwerpeni (belgiumi) cég jogutódja. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 1. Németalföldi elsőbbsége: 1941. évi július hó 11. Modulált vivőhullámok áramlökéseinek vételére való berendezésekben az egyen­irányítóit modulált vivőhullám vagy köz­vetlenül hat szűrőt és transzformátort tar-5 talmazió kapcsolási elrendezésen át egy rezgő jelfogóra, vagy pedig transzformá­toron át olyan izzókalódás cső rácsát be­folyásolja, amelynek anódkörében van az emlí'.ett jelfogó. Mindkét esetben bizonyos 10 hátrányok mutatkoznak s a találmány célja ezeknek kiküszöbölése. A találmány szerint két hidegkatód ás csövet használunk a vevőberendezés jel­fogóinak vezérlésére s e csöveknek egy-15 .mással váltakozó, bizonyos időire szóló gyújtását vivőfrekvenciás árammal végez­tetjük olymódon, hogy az egyik cső jel­áram érkezésekor gyúljon, a másik pe­dig a jel áram kimaradásakor. 20 A találmányt a rajz nyomán magya­rázzuk részletesebben.. Az 1. ábra% a ta­lálmány magvát alkotó elrendezés kap­csolásai vázlata, a 2. és a 3. ábna ennek az elrendezésnek egy-egy kiviteli alakját 25 szemlélteti, a 4. ábra a taliálímány szerinti berendezésben alkalmazható, az "impulzu­sok torzításának megszüntetésére való kap­csolási elrendezés vázlata, az 5. ábra pe­dig a találmány szerinti berendezésnek 30 távközlési berendezések á ramlök ésvevője­ként alkalmazható kiviteli alakja. Az 1. ábra szerinti elrendezésben az átvivővezeték olyan (T) transzformátorban végződik, amelynek másodlagos tekercse (Ci, C2 ) kondenzátorokat, (rí, r 4 , r.„ r 4 ) 35 ellenállásokat, (P) feszültségosztöt. (Sr) jel­fogót és két hidegkaitódás (Li, L2) csö­vet tartalmazó áramkörben van. Az (L,, L3 ) csövek (Ci, e 2 ) elektródái közötti ve­zérlőköz ionizálásához tudvalevőleg meg- 40 határozott (Vx) átütőfeszültségre van szük­ség. Ennél sokkal nagyobb (Vy) átütőfe­szültség kell az (A) anóda és az (ei5 e 2 ) ' elektródák mindegyike közötti íőMsütököz ionizálásához. Amikor azonban a vezérlő- 45 köz> már ionizálódott, akkor a főkisütő­köz áramának fenntartására a (Vy) fe­szültségnél jóval kisebb (Vz) feszültség is elegendő. Az (Li) cső (c1!, e 2 ) elektródái (P) fe- 50 szültségosztó (A, B) pontjaival vannak ösz-Sízekötve. Az (A, B) pontok közötti fe­sízültségkülönhség kisebb, mint a vezérlő­köz. átütőfeszültsége s az (Li) cső ennél­fogva rendesen nincsen gyújtva. -- 55 Az (L2 ) cső (e-i, e 2 ) elektródái (P) íe­szültségosiztó (A, C) pontjaival vannak összekötve. Az (A, C) pontok közötti fe­szültség' nagyobb, mini a vezérlőköz át­ütőfeszüLlsége, az (L2 ) cső tehát rendesen 60 gyújtva Van. Ezt a cső vonalkázásával jeleztük. A két cső hatásmódjának felismerése végett megvizsgáljuk az érkező váltóáram befolyását abban az esetben, ha a csövek 55 anódköre nyitott. Tegyük fel, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents