135045. lajstromszámú szabadalom • Hangolóberendezés tolómagos csévével, lebegtető vevőkészülékhez

Megjelent 1948. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 35045. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — P-10231. ALAPSZÁM. Hangolóberendezés tolómagos csévével, lebegtető vevőkészülékhez. N. V. Philips' Gloeilanipeofabrieken cég" Eiudlioveii-ben (Németalföld). A bejelentés napja: 1941. évi december hó 2. Németalföldi elsőbbsége: 1940. évi december hó 5 . A találmány lebegtető vevőkészülékhez való tolómagos csévét tartalmazó hangoló­berendezés, melynél az oszcillátorkor ós az előkörök között a kívánt frekvenciakülönb-5 séget lényegileg úgy érjük el, hogy egy­részt az oszcillátórcséve magjának és más­részt az előkörök magjának effektív per­meabilitását egymástól eltérően választjuk. -oiBieq soÁuoziq semrcreauiJad A}i>pjp zy 10 kon belül ia mag anyagának megválasztá­sával és a magátmérőnek a cséveátmérő­höz való viszonyával befolyásolható. Emellett a különböző cséveállandók he­lyes megszabásával elérhető, hogy az 15 oszcillátorkör és az előkörök közötti frek­venciakülönbség a körzet elején és végén éppen a helyes értékű. A közbeeső körzet­ben azonban nagy eltérések adódnak, ha különleges rendszabályokat nem al'kairnaz-20 nak. Ezeknek az eltéréseknek nagyság­rendje 80 kHz lehet. A névleges különbözeti frekvenciától való, említett eltérés 'kiegyenlítésére már különböző eljárásokat javasolták, ezek 25 azonban valamennyien meglehetősen bo­nyolultak. A találmány célja a feladat kü­lönösen egyszerű megoldása. A találmány szerinti megoldás abban van, 'hogy az oszcillátorcsévét hosszabbra 30 készítjük, mint az előkörök csévéit' és hogy __ egyúttal a tolómagokat akként he­lyezzük el, hogy az oszcillátórcséve magja már a csévében legyen, aimikor a többi magok még a csévén kívül állanak. Kivált­képen előnyös, ha a találmány szerint az 35 oszcillátórcséve magjának kezdeti helyzete az oiszciilátorcsévéhez képest beállítható és így e cséve önindukciójának 'egkrsebb értéke szabályozható. . A találmányt részletesebben a rajz 1. 40 ábrája kapcsán ismertetjük. Az 1. ábrán az (1) vonal az elő.körök frekvenciáit a vasmag helyzetének függ­vényében ábrázolja. A magot az (O) pont­ban' egészen 'betolt, az (M) pontban pedig 45 egészen kihozott helyzetében tételeztük fel. A (II) görbe az oszcillátorkör frekvencis­lefolyását mutatja, laholis feltételeztük, hogy a cséve és1 az effektív permeabilitás helyes méretezései révén az (O) és (M) 50 pontokban az előkörökhöz képest a kívánt frekvenciakülönbség fennáll. Hogy a két görbe lefolyását könnyebben összehasonlít­hassuk, a (II) görbét a kívánt frekvencia­különbségnek 'megfelelő közzel eltoltuk, 55 úgy, hogy a két görbe (O) és (M) pontjai egybeesnek. Ideálig, esetben a két görbének egymást teljesen fedni kellene, a valóság­ban azonban nem ez az eset. A találmány azon a felismerésen alapul, ßo hogy nevezetesen az (M) pont közelében a két görbe meredeksége jelentékenyen el­térő. Az (I) görbének az (M) pontban az (a) szöggel megállapított meredeksége a (II) görbénél csak az (A) pontban található 65 meg.

Next

/
Thumbnails
Contents