135017. lajstromszámú szabadalom • Eljárás áramveszteségek és az energiaszükséglet csökkentésére ömledékek elektrolizisénél

Megjelent 1Ö48. évi szeptember hó i-étl. MAGYAR SZABADALMI BTROSÁfl SZABADALMI LEÍRÁS 135017. SZÄM. | VJI/i, (Xll/d.) OSZTÁLY. — M-13523. ALAPSZÁM. Eljárás áramveszteségek és az energiaszükséglet csökkentésére ömledékek elektrolízisénél. Diirener Metallwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Borsigwaide. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 14. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 1. (A 620/1940. M. E. sz. rendelet alapján.) Sóömledékek elektrolizésénél a Faraday­féle fizikai törvénynek megfelelő áramxi­basznaiasí csak a legritkabo esetekben lehet elérni: A legtöbb gyakorlati elektrolízisnél, 5 például az .aluminium elektrolitos előállítá­sánál többnyire nagy áramveszteségek mu­tatkoznak. Ismeretes, hogy ezeket ia veszteségeket lényegileg az okozza, hogy a katódán levált 10 fém az elektrolitban kiseüb vagy nagyobb mértékben oldódik, vagy fémkódöt képez és az anódán újból sóvá alakul vissza. (Visz­szaoxidálólik.) Ezt a folyamatot különösen az anóda és kátóda közötti csekély távolság 15 esetében a skinhatás is elősegíti aminek kö­vetkeztében a katódán leváló fém moz­gásba jut és az anóda felé röpítődik. A fém­ködképződés az elektrolit és a katódafém közötti csekély fajsúlykülönbség esetében 20 természetesen különösen nagy mértékben mutatkozik. Az aluminium elektrolízisénél például az elektrolit vagyis a kriolitömíedék és a folyékony aluminium fajsúlya közötti különbség csekély és a fürdő csökkenő hő-2Ö mérsékletével csökken, sőt meghatározott hőmérséklettől kezdve megfordul vagyis a folyékony fém könnyebbé válik, mint az elektrolit és felszáll, úgyhogy a kemence üzemét iá visszaoxidáláson kívül a fellépő 30 rövidzárlatok is érzékenyen zavarhatják. Az árarr.szükségletre az áram kihasználá­sán kívül az elektoliziscellában fellépő fe­szültségnek is nagy befolyása van. A cella­feszültséget az áram bevezetésekben, va­lamint az anóda- és katódaanyagban fellépő 35 elkerülhetetlen feszültségveszteségeken kí­vül az anóda és a katóda közötti távolság illetve a katód afémtükör határozza meg, mégpedig olymódon, hogy a cellafeszültség az anódatávolsággal növekszik. A legkisebb íO energiaszükségletre való tekintettel tehát az anódatávolságot csupán oly nagyra kel­lene választani, hogy az elbontáshoz szük­séges feszültség és ezenkívül a fürdő hőmér­sékletét fenntartó Joule-íéle meleg kelet- 45 kezeséhez szükséges feszültség létesüljön. A legkisebb anódatávolság alkalmazásának azonban többnyire az az. eredménye, hogy =* fürdő hullámzása következtében nagyobb a fémködképződés és ezzel nagyobb mér- 50 tékű visszaoxidálás lép fel, úgyhogy az áram­kihasználás csökken. Elviselhető áram­kihasználás elérése végett tehát gyakran sokkal nagyobb anódatávolsággal, illetve cellafeszültséggel kell dolgozni, mint amilyen 55 az elektrolízishez tényleg szükséges volna. Ezzel többnyire a fürdőhőmérséklet emel­kedése is jár, ami viszont a fémködképző­dést segíti elő. A találmány célja az áramkihasználási so veszteségek és az energiaszükséglet csök­kentése ömledékes elektrolíziseknél, külö-

Next

/
Thumbnails
Contents