134991. lajstromszámú szabadalom • Egyennyomású gázturbinaberendezés

Megjelent 1948. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134991. SZÁM. V/d, 1. ( V /d 2.) OSZTÁLY. — ÍM-11/7 23. ALAPSZÁM. Egyennyomású gázturbinaberendezés. Aktiebolaget Milo cég, Stockholm. A bejelentés napja: 1934. évi február hé 9. Németországi elsőbbsége: 1933. évi február hó 10. A találmány egyennyomású gázturbina­berendezés, amelynél a hajtóközeg 800 C° abs. és magasabb üzemi hőmérséklettel dolgozik. A találmány különösén oly egyen-5 nyomású gázturbinaberendezésekre vonat­kozik, melyek aránylag kies:, kb. 4—10 atm. kezdeti nyomással működnek. Áz eddigi ismert javaslatok, amelyek teljesen csapott axiális turbináknak az egyennyo-10 mású gázturbina-elv megvalósítása mel­letti alkalmazására vonatkoztak, iaz axiá­lis turbinák kialakítása tekintetében lénye­gileg a gőzturbina-szerkesztés ismert rncg­oklásaira támaszkodnak. ' Az axiális gőz-15 turbinák azonban, még ha gőzüzemnél a legkedvezőbb eredményeket szolgáltatják is, az egyennyomású eljárásnak gázturbi­náknál való megvalósítására nem alkal­masak. 20 A találmány célja o'y egyennyomású gázturbinaberendezés létesítése, melynél a rendkívüli üzemi feltételek abban vannak, hogy a hajtóközeg belépőhőmérséklete 800 C° abs. körüli és kezdeti nyomásai 25 aránylag alacsonyak. E két feltétel tekin­• teté'ben az alkalmazandó egyennyomású eljárás annyiban alapyetőteg különböző a gőzturbinaelvtől', !hogy utóbbinál a hajtó­közegnek, a gőznek, rendszerint iényege-30 sen kisebbek a kezdeti hőmérsékletei és lényegesen nagyobbak a kezdeti nyomásai. Az egyennyomású eljárás alapján működő axiális turbina a találmány szerint meg­valósítható, ha az axiális turbinát teljesen csapott turbinaként, a kiömiés felé álian 35 dőan növekvő közepes lapátátmérővel szer­kesztjük meg és a lapáthossz a beömlési oldalon a közepes liapátátmérőnek legalább 10; előnyösen azonban 15—20%-a. A beömlési oldalon a közepes lapátátmé- 40 rőt oly kicsire választjuk, hogy a lapát­lók közepes kerületi sebessége a turbina beömlési oldalán, előnyösen a turbina első fokozatában, illetve első fokozataiban kb. vagyis legfeljebb 10% eltéréssel 100 msec, ib értékű. E viszonylag kicsi kerületi sebes­ség betartásával a lapátigénybevételeket a hajtóközeg rendkívül nagy belépőhőimér­sékletei ellenére, is oly határok között tart­hatjuk, amelyeket szerkezetileg kielégít- 50 hetünk. Ez az előírás, vagyis a közepes lapját átmérőnek 'élhetŐ legkisebb értéken való tartása, axiális gőzturbináknál nem oly -kényszerű, mert ezek tudvalevőleg lé­nyegesen kisebb belépési hőmérsékletekkel 55 és ennek megfelelően az anyagnak kisebb mérvű igénybevételével működnek. Ha a lapáthosszat a találmány szerint a közepes lapátátmérőnek legalább 10, cél­szerűen azonbian 15—20%-ára vesszük, «o akkor oly lapátszerkezetet kapunk, ame­lyet eddig a gőzturbinaszerkesztésben nem alkalmaztak. Ott ugyanis a beömlési oldal­tól a kiömiés felé állandóan növekvő át­mérőjű turbináknál a liapáthosszakat telje- ^b sen csapott turbinák esetén a közepes la­r-.átátmérő 2—4%-ára vették. Ez a kis la­pát hossz , gőzturbináknál megengedhető.

Next

/
Thumbnails
Contents