134974. lajstromszámú szabadalom • Kisütőedény főként elektroncső

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍEÓSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 134974. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — L-7908. ALAPSZÁM. Kisütőedény, főként elektroncső. C. Lorenz -Aktiengesellschaft, gryári cégr, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 1. Németországi elsőbbsége: 1938. évi augusztus hó 3. Ismeretes kisütőedények, főként elektron­csövek árambevezetéseinek az edény, ill. cső üvegből álló lapos fenéklapjába való beíor­rasztása. Emellett az elekíródák közbenső 5 kapacitásának csökkentése céljából a cső tartására való peckeket közvetlenül az edény fenekébe, azaz éppen az árambeveze­tések beforrasztási' helyeibe forrasztják be. Ilyen csövek árambevezetéseinek beforrasz­tó tási helye azonban a csőnek foglalatába való behelyezésekor, sőt ezután is erősen veszé­lyeztetve van, mert lökések, ill. a cső el­hajlítása folytán könnyen kitörhetnek üveg­szilánkok, minek következtében ezeknek a 15 helyeknek vakuumtartó képessége csökken. A találmány szerint ennek a hátránynak elkerülése céljából ilyen csövek alsó részét úgy alakítjuk, hogy az a peckeket mecha­nikai behatásoktól megvédje. Ezt avval ér-20 jük el, hogy az edénybura falát vagy a fe­néklap peremét, vagy mindkettőt annyira lehajlítjuk, hogy az a cső oldalnézetében a peckeket teljes hosszukban elfedje. Az edénybura felének alsó része, Ül. a fenéklap 25 'ily módon alakított pereme megakadá­lyozza, hogy a peckek például a cső asztalra állításakor az asztallappal érintkezésbe jöj­jenek s ennek folytán a peckeket lökések érhessék, másrészt pedig a csövet foglala­tába való helyezésekor vezeti, nehogy a pec- 30 kek a cső esetleges ferde behelyezése folytán elhajlításnak lehessenek kitéve. A csőnek a foglalatba való bevezetése megkönnyítésére az edényfal alsó részét, ill. a fenéklap le­húzott peremét még külön vezetőszervvel, 35 például a fenéklap alatti üregbe benyúló or­ral látjuk el. A csatolt rajz a találmány példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az (1) edényt a hozzáforrasztott, üvegből 40 készült (2) fenékláp zárja le, melybe a (3') árambevezetések és az ezekkel összekötött (3) pecek vannak beforrasztva. A fenéklap (R) perenle annyira le van hajlítva, hogy az edény oldalnézetében a peckeket teljes hosz- ko­szukban eltakarja. A perem belső falának egy pontja a csőnek a foglalatba való helye­zését megkönnyítő (4) vezető orr van, mely .a foglalat megfelelő horonyéba nyomul be. • Szabadalmi igénypo'títok: * 50 1. Kisütőedény, főként elektroncső, amely­nek fenéklapja üvegből van s a csövet a foglalatban tartó peckeket alkotó áram­bevezetői az edény lapos fenéklapjába

Next

/
Thumbnails
Contents