134953. lajstromszámú szabadalom • Mosogatóeszköz

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MA6YAR SZABADALMI BÍRŐ8Á6 SZABADALMI LEÍRÁS 134953. SZÁM. XVill/a. OSZTÁLY. — K-15746. ALAPSZÁM. Mosogatóeszköz. Dr. Krassó Dezsőné szül. Szőke Katalin háztartásbeli, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 30. , A háztartási munkák egyik legkellemet­lenebbikét: a mosogatást a háziasszonyok eddig úgy végezték, ahogy azt anyáiktól tanulták: mosogatóronggyal, vagy puszta 5 kézzel. Ez sohasem volt kielégítő mgoldás, de amíg a középosztály asszonyai is egy vagy több háztartási alkalmazottat foglal­koztattak,, kevésbbé vetődött fel a gon­dolat, hogy változtatni kellene a régi rend-10 szeren, mert egyrészt nem nagyon bánták a háztartási alkalmazott kezének eldurvu­lását, másrészt az sem sokat számított, hogy ez a munka valamivel rövidebb vagy hosszabb idő alatt készül el. 15 Mindezek számottevő szempontokká váltak az utóbbi időben, amikor az egyre nehezedő gazdasági viszonyok egymás után kényszerítik a polgári háztartásokat a ház­tartási alkalmazottak számának csökkenté-20 sere, vagy arra, hogy egyáltalában mellőz­zék a háztartási alkalmazottak tartását. A mosogatást tehát a háziasszonynak magá­nak kell elvégeznie. Ennek a murikának, visszataszító volta mellett még az a hát-25 ránya is megvan, hogy a vízben végzett munka kipállasztja, eldurvítja az ily mun­kához nem szokott kezeket, a mosogatás szaga pedig még órák múlva is érezhető rajta. Ha ehhez még azt vesszük, hogy ,a 30 középosztály asszonyai lassanként kényte­lenek férjeiknek a kenyérkeresetben segí­teni, tehát a legrövidebbre csökken a ház­tartást murtkához.-Tertde.likezésükre álló idő, úgy érthető, hogy szívesen fogadnak min­den olyan újítást, mely ia szóban forgó 35 munka kellemetlenségeit csökkenteni alkal­mas vagy az arra fordítandó időt rövidítL Ez a szükséglet hozta létre ezt a talál­mányt, mely hivatva van a fent leírt hátrá­nyokat kiküszöbölni. 40 Az eszköz kisebb vagy nagyobb, célsze­rűen mintegy 30 cm hosszúságú és mint­egy 15 cm átmérőjű, bármilyen szilárd anyagból, pl. iából, fémből, műanyagból, csontból, sajtolt papirosból, célszerűen 45 azonban fából készült rúd, melynek egyik végére, bármely módon, célszerűn a rúd bevágása vagy másképpen való, megíelelő kiképzése révén, valamilyen fonott vagy szövött anyag, célszerűen kender-, len- 60 vágy gyapotfonál-köteg van tetszőleges alakban, célszerűen szakállszerűen alkal­mazva. Az előzőkben említett fonál- vagy szövetnyúlvány mjellett, célszerűen a rúd azonos végén, de az ellenkező oldalon, 55 gumi, nemez vagy egyéb, célszerűen hajlé­kony anyag is beilleszthető vagy más mó­don alkalmazható, avagy maga a rúd van megfelelően kiképezve, hogy oly étel­maradékok is lekaparhatok legyenek vele, gQ amelyek ragadós vagy szilárdabb voltuk­nál fogva a fonal- vagy szöfcet-szakállal nem távolíthatók el. A rúdnak az előzőkben leírt toldatokkal ellátott végével ellentétes vége szerelékkel 65 van ellátva, célszerűen át van fúrva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents