134946. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltésű villamos izzólámpa

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAÖYAE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134=946. SZÁM. VH/h. OSZTÁLY. — 1-4499. ALAPSZÁM. Gáztöltésű villamos izzólámpa. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság cég, Újpest. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 23. Ismeretes, hogy gáztöltésű Villamos izzó­lámpák, különösképen oly villamos izzólám­pák, amelyeket 30 Volt feletti feszü'tségen égetnek, az elkészülésük utáni első bekap-5 csoláskor bizonyos százalékban az ú. n. „le­ívelés" jelenségét mutatják. Ez az ismert jelenség abban áll, hogy a rendszerint csa­varvonalalakú izzószál két pontja, vagy a tartó- és árambevezető drótok két pontja 10 között ívkisülés lép fel, amely az izzószálat átégeti, a lámpába esetleg beépített biztosí­tékot kiégeti, sőt néha a lámpának még messzebbmenő elpusztulását is idézi elő» A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a ká-15 ros jelenség nagyobb százalékban lép fel oly villamos izzólámpáknál, amelyeknek beiül homályos, kiváltképen az ismeretes hidro­génfluoridos maratási eljárás segélyével be­lüli ől homályosított üvegburájuk van. Az 20 ilyen Izzólámpáknak általában kb. 2 % -a mu­tatja első bekapcsoláskor az ívképződés je­lenségét, míg az átlátszó (világos) burája, egyébként az előbbiekkel azonos izzólám­páknál ez az érték általában a, fent megad >tt 25 2% tizedrészénél is kevesebb szokott lenni. E jelenség okaira vonatkozó feltevés az, hogy a fentebb ismertetett ívképződési je­lenséget az okozhatja, hogy az izzószálra kis mennyiségben alkáli- vagy alkáli-föid-80 fémsók kerülhetnek és az ívképződés ezek jó emisszíóképessége folytán az ilyen sókkal szennyezett helyekről indul ki. Megjegyez­zük azonban, hogy e nehezen bizonyítható feltevés helyes vagy helytelen volta az alanti leírásban ismertetett és kísérleteink által 35 igazoltan az ívképződés messzemenő csök­kentését eredményező találmányunkat ter­mészetesen nem érinti. Fenti feltevés alapján valószínű az a to­vábbi feltevésünk, hogy a leívelési jelenség 40 nagyobb mértékben való fellépését a hidro­génfluoridos eljárással belülről homályosított üvegburáju villamos izzólámpáknál az okoz­hatja, hogy a bura belső falán a hidrogén­fluoriddal való homályosításkor alkáli- és/ 45 vagy földalkálifémfluoridok képződnek, ame­lyekből az izzólámpa gyártása folyamán kis mennyiségek az izzószálra jutva, az ívkép­ződés kiindulási helyeivé válhatnak. Az előző két bekezdésben foglalt feltévé- 50 sek helyességétől vagy helytelenségétől függetlenül azt találtuk, hogy a maratással belülről homályosított üvegburáju, 30 Volt feletti feszültségre való, célszerűen teker­cselt izzótestű gáztöltésű villamcs izzólám- 55 páknál az ívképződés jelenségét nagymér­tékben, esetleg egészen a világos burájü hasonló lámpáknál tapasztalt mértékig, csökkenthetjük, ha a bura belső falát mara­tás után oly anyaggal, célszerűen folyadék- 60 kai kezeljük, mely alkalmas a maratás al­kalmával iá búrafalon keletkezett fluori­•dok, különösen alkáli- vagy alkáliföldfém­fluoridok eltávolítására. A találmány tárgya ehhez képest elsősor- 65 ban oly gáztöltésű villamcs izzólámpa 30

Next

/
Thumbnails
Contents