134945. lajstromszámú szabadalom • Közös burában egymástól közfalakkal légmentesen elzárt tereket tartalmazó üvegedény és eljárás annak elzárására

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍR AS 134945. SZÁM. VH/h. OSZTÁLY. — 1-4365 ALAPSZÁM. Közös burában egymástól közfalakkal légmentesen elzárt tereket tartalmazó üvegedény és eljárás annak elzárására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Újpest. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 28. A találmány olyan üvegedény, melynek közös burája egy vagy több közfallal reke­szekre van osztva, amelyek úgy egymástól,, mit iá külső (atmoszférikus) légkörtől lég-5 mentesen el vannak zárva és rendszerint egymástól eltérő gázzal vagy gázeleggyel töltve, mimellett az egyes rekeszek gáztöl­téseinek nyomásai is eltérhetnek egymás­tól, az egyes rekeszek gáztereiben helyet 10 foglaló szervek eltérő rendeltetéseinek meg­felelően. Az ilyen edények ugyanis igen cél­szerűen használhatók olyan villamos vilá­gító berendezések közös külső falú üveg­búráiként, mely berendezések egymással 15 összekapcsolt izzólámpából és világítócső­ből áüank, ós melyek például korábbi 130.990 számú szabadalmunk leírásában vannak részletesebben ismertetve. Jelen találmányunk céíja főleg az, hogy 20 vele az ilyen kevertfényű lámpákat felépít­sük és gyártásuk szempontjából tökéletesít­sük, noha a találmány szerinti üvegedények más célokra, például többkisütőpályás kisü­lési csövek burájaként, is előnyösen fel-2ó használhatók, minthogy egymáshoz jól rög­zített, összeolvaszíottságuk folytán kitű­nően tömítő kisszámú üvegalkatrészből áll­nak és olyan alkatúak, hogy az egyes reke­szekben jelenlévő elektródarendszerek sze­> 30 relését is nagyban egyszerűsítik és olosób­bítják. A találmány szerinti edénynek, aszerint, hogy hány rekeszre akarjuk osz­tani, egy, két vagy több közfala lebet? és így azt alantiakban kizárólag a könnyebb megérthetőség szempontjából ismertetjük 35 olyan alakjában, melynél csak egy közfíala van, megjegyezvén, hogy több közfalű edénynél az elért előnyök esetleg még je­lentősebbek is lehetnek, és hogy esetleg a közfalaknak csak egyike is lehet a talál- 40 mány szerint kialakítva. A találmány szerinti edénynek a közős külső burához hozzáolvasztással légmentes zárást biztosítóan erősített közfal, mely szintén üvegből" van, azt az üvegcsövet te 45 hordja, melyen át a közfallal elzárt búratér illetve rekesz evakuálható és gázzal tölt­hető, ég melynek összeolvasztásával e tér a közös búra vele szomszédos terétől lég­mentesen elzárható. Ez a ezivattyúcső te- 50 hát a búra 'belsejében van, sőt adott eset­ben a búra zárt (a talppal ellentétes) vége felé néz, miértis leolvasztása csak különle­ges eszközökkel lehetséges, melyeket a talál­mány szerint a burán belül, előnyösen a 55 szóbanforgó közfal vagy abba, vagy a bu­rába beépített egyéb alkalmas szerv, például tartódrót által hórdottan, az összeolvasz­tandó csővéget körülvevően elhelyezett, azaz a közös burában 'beépített villamos 60 fűtőtesíként alakítunk ki, olyan anyagból, mely villamosan vezető és melynek olva­dáspontja a szóbanforgó szivattyúcső lá­gyuláspontja fölötti. Ez a fűtőtest kialakít­ható kivezetésekkel ellátott és ezeken át g5 kívülről beléje vezetett árammal fűthető

Next

/
Thumbnails
Contents