134943. lajstromszámú szabadalom • Üvegolvasztó eljárás és kemence

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAGTAB .SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134943. SZÁM. XYH/e.OSZTÁLY. — I-4055. ALAPSZÁM. Üyegolvasztó eljárás és kemence. J^yeBfltt'IaarótóBipa-és Villamossági Részvénytársaság cé^r, Újpest. A bejelentés napja: 1939. évi májas hó 8. Az üvegolvasztásra használt, folytonos működésíí kádkemencében előállított üveg vegyi és fizikai homogenitását úgy igyekez­nek biztosítani, hogy nagy térfogatú ke-5 rnencéket építenek. így az üvegolvasztó kádkemencék üvegtartahna általában a na­ponta előállított üvegtnennyliség sokszo­rosa. Ezekben a kemencékben ú. i. a ho­mogén üveg képződésének egyik legfonto­'0 sabb tényezője a kemencében uralkodó ter­mikus üvegáramlas, amely keverő hatááa folytán az üveg homogenizálódását elő­segíti. Ámde ez áramlások hatásaként szá­molni kell azzal, hogy a kemence tűzálló 15 falainak és feriekének anyaga beolvadás illetőleg oldódás folytán részben az üveg­tömegbe jut, ami annak homogenitását kedvezőtlenül befolyásolja. E hátrány el­lensúlyozására (igyekeztek nagy üvegtar-20 talmú kemencéket építeni, hogy az egység­nyi kemencetérfogathoz 'tartozó falfelület lehetőleg kicsi legyen és így a fal részbeni teolvadásátoól, iltetőfeg oldódásából eredő szennyeződés minél kisebb mértékben érvéi-25 nyesűljön, a termikus áramlások viszont minél hatályosabban kifejlődhessenek. Figyelembe veendő itt az is, Tiogy az üveg mélységét csak bizonycs mértékig le­het növelni, mert különben az üvegfelszín 30 melegítése esetén a kemence mélyebb ré­szein elhelyezkedő üveg hideg maradna és így nagy viszkozitása miatt az üvegtöme­gek termikus áramlásában nem venne részt, úgyhogy a homogenizálás szempont­jából sem jöhetne számításba'. A kemence S5 térfogatának növelését, tehát közel, vagy teljesen állandó üvegmélység mellett csak az üvegfelszín megfelelő növelésével lehet elérni, ha jó minőségű homogén üveget alkarunk előállítani jA nagy üvegfelszín áo viszont a hőveszteségek mäatt nagy mér­tékben hátrányos, a kemence hőgiazdasá­gát rontja és így a fűtőanyagszükséigletet növeli. A homogenizálódás további elősegítésére 45 — de más okokból is — az ismert üveg­olvasztó kádkemencék többnyire két vagy több részből állnak, amelyek hőkezelés szempontjából és gyakran tér'belileg "is kü­lön vannak választva. Ezt a termikus és/ 50 vagy térbeli különválasztást elválasztó­szerv, vagy szervek '(pl. átbukók, átere­szek, csatornják, (szűkiítésekl, tfezöhi'daík stb.) segítségével érik el, amelyek mind­egyikének jellegzetessége az, hogy benne 55 vagy hatályoissági körzetéiben az üveg- , olvadékkal kitöltött, függélyes síkban mért keresztmetszet kisebb, mint az általa el­választott kemencerészek függélyes síkban mért legkisebb keresztmetszeté. Mindezek- 60 nek a keresztmetszet-szűkítéseknek az a céljuk, hogy a különböző kemencerészek­ből jövő, vegyi, fizikai, vagy termikus szempontból nem homogén üvegtömegek • alapos átkeverődését idézzék elő. 65 A találmány szerinti üvegolvasztó eljá-

Next

/
Thumbnails
Contents