134929. lajstromszámú szabadalom • Kétrészű zár hátrasíkló csövű öntöltő tűzfegyverekhez

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BíRÓSiG SZABADALMI LEÍRÁS 134929. SZÁM. XlX/b. OSZTÁLY. — G-9779. ALAPSZÁM. . Kétrészű zár hátrasikló csövű öntöltő tűzfegyverekhez. Johannes Grossfuss Metall- und Lackierwaren fabrik, Döbeln. A bejelentés napja: 1943. évi július hó 3. A találmány kétrészű zár hátrasikló­csövű öntöltő lőfegyverekhez, melynek zár­teste és azzal szemben eltolható várleje, továbbá sugárirányban eltolhatóan elrende-5 zett két zárcsapja van. Hátrasikló csövű gépfegyvereknél a visz­szafutás közben a következő műveleteknek kell lefolyniok: 1. A reteszelést oldani kell. 2. Az ütőszeg rugóját újból fel kell húzni. 10 3. A zárat a csővel szemben járulékosan gyorsítani kell, miközben a zár zárórúgó ereiével szemben oly mértékben csapódik vissza, hogy a zár és a cső között új töl­tény bevezetésére alkalmas köz nyílik. 15 A találmány célja léghűtéses oly könnyű és tömegben gyártható gépfegyver, mely­nek visszafutó csöve van és amelynek háza, továbbá előnyösen egyéb alkatrészei, mint például futósínei is acélbádogból van-20 nak-Ecélból a találmány értelmében a fent le­írt folyamatok lejátszódása végett vala­mennyi alkatrészt szerkezetileg egyesítjük és annak a helynek a közvetlen szomszéd­§5 ságában rendezzük el, ahcl a lövéssel ki­váltott erők hatnak, tehát a lehetőség sze­rint közel a töltényhüvely fenekéhez. Ezzel azt érjük el, hogy a mozgá-.folyamat köz­ben fellépő valamennyi erő szűk térben el-30 rendezett testekben hat. Ezenkívül a talál­mány értelmében valamennyi alkatrészt, amely erők tovavezetésére való, úgy mére­tezzük, és úgy rendezzük el, hogy ezek az erők a zárfej felőli végen elrendezett alkat­részekben a fegyver hossztengelyével pár- 85 huziamos irányúak és így adódnak át to­vább a házra, tehát annak, valamint az acélbádcgból készült esetleges további al­katrészeknek főtehetetlenségi síkjában ha­ladnak. 40 Ez a szerkezeti felépítés lehetővé teszi, hogy léghűtéses gépfegyvereknél a házat acélbádogból készítsük, mert az erők fent leírt iránya és térbeli elrendezése következ­tében ezek az alkatrészek kisebb szilárd- 45 ságra méretezhetők. Mindezek az alkatré­szek már csak a vezetés és a megtámasz tás szerepét játszák és nem állnak számba­vehető mechanikus igénybevételek alatt. A találmány abban van, hogy a zártest 50 elülső homlokoldalát toldat hidalja át, mely­nek mindkét odalán a fentemlített két zár­csapot az elreteszelő mozgás közben "ezető kényszerpályái vannak, amelyeknek az a hatásuk van, hogy a kireteszelő mozgás 55 közben a zártest gyorsulását segítik elő. Emellett az ívelt kényszerpályákat úgy ala­kítjuk ki, hogy azok, adott esetben a zár­fejen kialakított ellenfelületekkel együttmű­ködve, a két zárcsap mozgását a kireteszelt 60 állapotban mindaddig gátolják, míg azok a cső zártagjának ütközőfelületeit el nem érik. A találmány értelmében a zárcsapok kö­zépső részei, amelyekkel azok a zartest 65 ívelt kényszerpályán legördülnek, nagyobb átmérőjűek, mint a zárcsap egyéb részei. A találmány további jellemzője, hegy a

Next

/
Thumbnails
Contents