134924. lajstromszámú szabadalom • Fonórózsa és eljárás előállítására

Megjelent Í948. évi augusztus tó Í6-áii. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134934. SZÁM. XVII/b. (XIV/e.) OSZTÁLY. — G-9603. ALAPSZÁM. Fonórózsa és eljárás előállítására. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napja : 1942. évi november hó 12. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 12 A fonórózsákkal szemben támasztott lé­nyeges követelmény az, hogy a fenékleme­zén elhelyezett fonófúvókáfc méreteiket a teljes üzemidő alatt tökéletesen megtartsák 5 ós hogy a fúvóka anyagát a fonóíolyadék semmiképpen se befolyásolja. E követelmé­nyek kielégítése végett fúvókaanyagként eddig a legtöbb esetben nemesfémeket al­kalmaztak. Ez azonban egyrészt az üzem-10 ben nem csekély mennyiségű nemesfémet kötött le, másrészt a nemesfémek gyakran nehezen hozzáférhetők. (Merült már fel olyan javaslat is, amely szerint fonórózsák} illetve fonófúvókák elő-15 állításakor az értékes fémek egészen vagy részben megtakaríthatók. E végből pl. csu­pán a fenéklemezt készítették nemesfém­ből, míg a fúvóka többi részét más anyag ból, pl. saválló acélból, üvegből, porcellán-20 ból stb. állították elő. Felmerült már az iSj hogy magának a fúvóka fenéklemeznek az előállításakor is nélkülözbetővé lehet tenni a nemesfémeket jlletve nemesfém öt­vözeteket. Fenéklemezeket már elő is állí-26 torták porcellánból, üvegből, saválló acélból, mesterséges drágakövekből és hasonlókból. (Mindeme fúvókákon, amelyek egészben vagy részben a nemesfémek mellőzésével készültek, a használat folyamán a Iegkü-80 fönfélébb hátrányos tulajdonságok mutat­koztak. Így pl1 ., ha fúvókalköpenyként sav­álló acélt alkalmaztak, a sav és lúgállóság nem volt teljesen kielégítő^, úgyhogy idővel a fúvóka megmaródott. Az üvegből, porcel­lánból és hasonlókból előállított fúvóka- 35 fenéklemezek nem mutatkoztak eléggé al­káliállóknak, úgyhogy a viszkóza lassacskán megtámadta azokat és ennek következtében a fonónyílások alakjukat és átmérőjüket megváltoztatták. ±Q A találmány szerinti fúvóka egészen, vagy részben, pl. csak köpenyében, vagy csak fenéklemezében vagy fúvókacsészécskéjében úgynevezett kerámiai oxidos anyagból van. Ez az anyag oxidokból, mint nagy tiszta- ^ ságú alüminiumoxidból, a szokásos kerámiai munkamád szerint égetéssel, illetve zsugo- * rítással1 készül. A kerámiai oxidos testek előállítására továbbá cirkon-, berillium-, magnéziumoxid, vagy ezek keverékei, vagy 5 Q olyan kerámiai anyagok jönnek tekintetbe, amelyek gazdagok az előbb említett öxi^ dókban. E kerámiai oxidos anyagok alkalmazá­sával az eddig ismert anyagok említett 5 j, hátrányait kiküszöböljük és olyan fonófú­vokákat állíthatunk elő, amelyek a haszná­lat közben felmerülő valamennyi követel­ménynek megfelelnek és ezen túlmenően lényeges előnyöket mutatnak. A találmány 60 szerinti kész fúvókák a fonófolyadéfc át­nyomásakor fennálló tekintélyes nyomások­kal, azaz 25—40 Atm- nyomással szemben is teljesen áthatlanoknak bizonyultak^ noha a zsugorodott testnek megfelelően egyes 65 kristályokból álló szerkezetűik van. Ez anya­gok mind a lúgos fonófolyadékkal, mind pedig a savanyú fonófürdővel szemben gya-

Next

/
Thumbnails
Contents