134886. lajstromszámú szabadalom • Távolból, üzemszerűen átkapcsolható érzékenységű erősítőberendezés

Megjelent 1948. évi augusztus hó ¡¿-ári. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍ0 SZABADALMI LEÍRÁS 134S86. SZÁM. vil/a. (VII/j.) OSZTÁLY. — F-9S65. ALAPSZÁM. Távolból, üzemszerűen átkapcsolható érzékenységű erősítőberendezés. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung- und Verwertung­­von gewerblichen ¡Scliutzrecliten mit beschränkter Haftung“, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 12. A gyakorlatban sokszor merül fel annak a szüksége, hogy üzem közben a csőerősítő­tői távol fekvő helyről többfokozatú csőerö­­sítő érzékenységét egy vagy több feszül t­­végerősítő fokozatban, legalább egy nagy­ságrenddel kisebb, meghatározott értékre kapcsolják át. Így például villamos magas­ságmérő készülékeknél, amelyekkel elektro­mágneses, frekvenciájukban folytonosan 10 változó, visszavert hullámokkal dolgoznak, az egész készülék egyszerű kalibrálása csai< akkor lehetséges, ha a rendszerint a jármű szárnyában elrendezett vevő erősítő érzé­kenységét nagymértékben csökkentik. 15 Csak a legritkább esetekben lehetséges az a megoldás, amelynél az érzékenység át­kapcsolása végett a két erősítőfokozat kö­zötti váltófeszültséget árnyékolt kábelen át vezetik a készüléktől távol fekvő helyre és 20 ott az érzékenységet feszültségosztóval kapcsolják kisebb értékre. A kábel járulé­kos földkapacitásai az erősítésben túlságo­san nagy veszteséget okoznak. Ezenkívül tekintélyes mennyiségű kábelre is van szük- 25 ség. Ugyanez a nehézség merül fel, ha az átkapcsolót a készülékben rendezzük el és azt a távolból hajlékony vezetékkel mecha­nikusan vezéreljük. Hasonlóak a viszonyok jelfogó alkalmazásakor is. Ha végül az 30 erősítődben exponenciális csövet alkalma­zunk és annak rácsfeszültségét vezetjük a távol fekvő helyre, akkor a nem árnyékolt kábel alkalmazása rendszerint kevésbbé za­varó, mint az a tény, hogy az érzékenység csak akkor csökkenthető előre szabatosan 35 meghatározott értékre, ha a cső karakte­risztikái pontosan vannak meghatározva. Oly esetekben azonban, amikor az átkap­csolást tág határok között, például 1:10 vi­szonyban kell végezni, a csőtechnikában 40 gyakorlatilag át nem hidalható nehézségek jelentkeznek. A találmány célja a fent felsorolt hátrá­nyok kiküszöbölése. A találmány szerinti megoldáshoz nincs szükség külön kábelre, 4;-, sem pedig az eddiginél lényegesen több kapcsolóelemre, emellett azonban a beren­dezés érzékenysége tetszőleges tört értékre kapcsolható át. A találmány értelmében ezt azzal érjük el, hogy az árnyékoló rácson 50 a kisebb érzékenységnek megfelelő váltó­­feszültséget állítunk be és azt az anódkör­­rel csatoljuk, majd az anódfeszültséget le­kapcsoljuk, úgy hogy a fentemlített feszült­ség egymaga vezérli ki a következő foko- 55 zat rácsát. A találmány példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. (1) a kétfokozatú erő­sítő, melynek első fokozatát árnyékoltrácsú (2) cső alkotja, míg a második fokozat a 60 felvett példában egyszerű (3) erősítő cső. Az átkapcsoláshoz szükség van a (4), (5) és (6) ohmos ellenállásokra, valamint a (7) kondenzátorra. A (4) ellenállás meghatá-

Next

/
Thumbnails
Contents