134883. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaucsukátalakulási termékek előállítására

Megjelent 1948. évi augusztus hó 2-án. >í A fi Y A R SZABADALMI BÍRÓSÁG / / SZABADALMI LETRAS 134883. SZÁM. XI I». OSZTÁLY. — F-9742. ALAPSZÁM. Eljárás kaucsukátalakulási termékek előállítására. I G. Farbenmdustrle Aktiengesellschaft, Frankfurt a/Main. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 11. Meglepő módon kitűnt, hogy a vulkani­zálható kaucsukféleségek szerves1 diizocia­­natoK benaLasas'a a vuikamzalásnál bekö­vetkező átalakulásnak megfelelő módon 5 alakulnak át. Ez érvényes mind a termé­szetes kaucsukra, mind pedig szintetikus kaucsukszerű termékekre, mint amilyene­ket az 1.3-diének polimerizálásával kapunk. Az átalakulás már közönséges hőfokon is 10 végbemegy, magasabb hőmérsékleten azon­ban gyorsabban. Megfelelő katalizátorok­kal, pl. tercier bázisokkal vagy nehézfém­­sókkal gyorsíthatjuk az átalakulást. A fel­használandó diizocianát mennyisége nincs 15 korlátozva. A diizocianátokat a kaucsukba például a hengeren keverhetjük. A kaucsu­­kot és diizocianátot közös oldószerben is feloldhatjuk. A diének kaucsukszerű polimerizátumai- 20 ként a következőket említjük meg: a bu­­tadiénszénhidrogének nátriumos polimeri­­zátumai, a butadiénszénhidrogéneknek, mint magának a butadiénnek, az izoprénnek vagy dimetilbutadiénnek emulziós polimeri- 25 zátumai vagy ezeknek egymással, vagy egyéb polimerizálható vegyületekkel, mint sztirollal akrilsavnitrillel vagy vinilmetil­­ketonnal alkotott kevertpolimerizátumai. Alkalmas szerves diizocianátok pl. a tetra- 30 metiléndiizocianát vagy a ciklohexiléndiizo­­cianát. A találmány egyik kivitele értelmében a diizocianátokat egyéb vulkanizálószerekkel, különösen kénnel együtt alkalmazhatjuk. Természetesen egyben vulkanizálási gyor- 35 sítókat is hasznamatunk. A találmány sze­rinti eljárást különleges esetekben akként foganatosíthatjuk, hogy a kaucsuk keve­rékbe egyéb vulkanizáioszereket, pl. előnyö­sen ként és gyorsltokat bedolgozunk és a ±0 diizocianátokat csak a felületen alkalmaz­zuk. Ebben az esetben tehát, amidőn a kaucsukkeverék főtömegét a vulkanizálási. feltételek alatt a kén és a gyorsítók jelen­léte folytán vulkanizáljuk, a diizocianattal 45 érintkező felületen a diizocianát behatása alatt valószínűleg járulékos vulkanizálá|S megy végbe. A találmány értelmében továbbá a diizo­cianátokat oly anyagokkal együttesen al- 50 kalmazhatjuk, melyek reakcióképes cso­portokat, előnyösen hidroxilcsoportokat tar­talmaznak. Effajta vegyületekként hidroxil­­csoportot tartalmazó műanyagok, mint pl. az alkáligyanták említhetők. Az effajta 55 hidroxilcfoporttartalmú vegyületeket mind a diizocianátnak a kaucsukkeverékbe való adagolásakor, mind pedig a diizocianátok­­nak a kaucsukkevérekre való felületi be­hatásakor alkalmazhatjuk. so A találmány alapját az képezi, hogy a diizocianátok a természetes kaucsukot és az említett szintétikus kaucsukszerű termé­keket a vulkanizáláshoz hasonlóan képesek alakítani. Megemlítjük, hogy a fentiek 65 alapján előállított keverékek a vulkanizá­­lás után, a vulkanizáláis közben velük érint­kező alapon legtöbbször elég erősen tapad-

Next

/
Thumbnails
Contents