134829. lajstromszámú szabadalom • Biztosítószelep palackokhoz, különösen oxigénlégzőkészülékek palackjaihoz

Megjelent 1948. évi augusztus hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 134829. SZÁM. XVHI/b. (XXI/d.) OSZTÁLY. — A-4691. ALAPSZÁM. Biztosítószelep palackokhoz, különösen oxigénlégzőkészülékek palackjaihoz. Auergesellschaft Aktiengesellschaft, Berliu. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 13. Németországi elsőbbsége: Igái évi november hó 15. A találmány biztosítószelep palackokhoz, különösen oxigénlégzőkészülékek palack­jaihoz, melynek az a hatása, hogy a készü­léket hordozó személy a palack szelepét 5 csak tudatosan zárhatja. Ismeretes már olyan palackbiztosító szerkezet, amelynél a kézikerék alsó szegezvén fogkoszorú van,; mely fogkoszorúval a szeleptesttcl pár­huzamos tengelyűen csuklósán összekötött 10 kétkarú emelő egyik vége kapcsolódik. Az ismert elzárószerkezet csak két kézzel ke­zelhető. Az egyik kézzel a záróemelőt oly helyzetben tartják, hogy az a fogkoszorú- 15 val nem kapcsolódhat, a másik kézzel pe­dig a palack szelepét zárják. Ha az ilyen szelepet zárt szekrényű légzőkészüléken al­kalmazzák, melynek szekrényéből csak a szelep kéizikereke nyúlik ki, akkor a szelep 20 zárása végett a készülék szekrényét ki kell nyitni, amihez vagy második szeméiyre van szükség, vagy pedig a készüléket az őzt hordozó személynek vállaliról le kell ven­nie, hogy a szelepet önmaga zárhassa. Bi- 25 zonyos esetekben kívánatos, hogy a készü­lék hordozója a palack szelepét ugyan ne tudja elzárni, azonban mégis meg legyen annak a lehetősége, hogy a készülék hor­dozója a szelepet szándékosan és egy kéz­zel lezárhassa anélkül, hogy evégből a ké- 30 szüléket vállairó! le kellene venni. A találmány a készülék ily kezelését az­zal teszi lehetővé, hogy a kézikerék nyak­­részén a kézikerék forgástengelyével közös tengelyű fogkoszorút rendeztünk el, amely- 35 Ível egykarú rúgóval terhelt emelő kilincse sugárirányban kapcsolódik. Az egykarú emelő egyik végén a kézikerék fogantyúja mellett fekvő és tenyérrel vagy a hüvelyk­kel zárás közben működtethető nyomóbil- 40 lentyű van. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábra a készüléket részben metszetben, részben oldalnézetben tünteti fel. A 45 2. ábra az 1. ábra A—B vonala menti metszet, illetőleg felülnézet. Az (1) szeleptestből a (2) szeleporsó nyúlik ki, melynek négyoldalú (3) részén rendeztük el a (4) kézikereket. A kézikerék 50 nyakán (5) fogkoszorú van, amelyet a (6) csavar a (4) kézikerékkel szembeni elíor­­gásban gátol. A szeleptesten van a (7) bi­lincs, melyen (8) emelőt lengethetően ren­deztünk el. A (8) emelőnek (9) kilincse van, 55 mely az (5) fogkoszorú fogai közé nyúlik. Az emelőt a rajzban feltüntetett helyzet-K l\ Pl A U I /i

Next

/
Thumbnails
Contents