134803. lajstromszámú szabadalom • Eljárás levélbélyeg-berakókönyvek lapjainak az előállítására

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. II AGYAK SZARA HALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134803. SZÁM. MII /!>. OSZTÁLY. — 0-1877. ALAPSZÁM. Eljárás levélbélyeg-berakókönyvek lapjainak az előállítására. •lanko Oresic könyvkötő, Ljubljana. A bejelentés napja: 1938. évi január hó C.* Levélbélyeg-berakókönyvek lapjait eddig úgy állították elő, hogy egy kéregpapiros­­ívre pergamentböl, celoíánpapirosbol vagy hasonlóból való csíkokat ragasztottak, E csi­­r> kokat olymódon ragasztották fel, hogy egyik hosszszélüket a kéregpapirosra ra­gasztottak, miáltal a levélbélyegek számára tasaktajta képeztetett. Kitűnt azonban, hogy ilymódon felragasztott pergamentcsíkoR io ráncokat alkotnak, mihelyt a ragasztóanyag szárad, miért is a tasakok nem néznek ki szépen és különben sem felelnek meg cél­juknak. A jelen találmány levélbélyeg-berakó- 15 könyvek lapjainak az előállítására való el­járásra vonatkozik, melynél ez a hátrány elesik. A találmány célját azzal érjük el, hogy egy vagy két kéregpapirosívet, melyek a levélbélyegek számára való tasakok hor- 20 dására valók, először is egy sor bevágással látunk el, melyek a tasakok alakjával bír­nak, mire a bevágásokba celofánpapirosból, másolóvászonból vagy hasonlóból csíkokat helyezünk éspedig úgy, hogy ezek a kéreg- L>.r) papirosív alatt kissé a bevágásokon túl nyúlnak. Ezeket a betéteket a keskeny olda­laikon a kéregpapirosra ragasztjuk. Ezután a tasakok tartására való ív, illetve mindkét ív, hátsó oldalát, egész felületen gumival 30 bevonjuk és egy egész ívre felragasztjuk. Mindhárom ív sajtolása és szárítása után a ievélbélyeg-berakókönyv számára való lap el van készítve. A találmány tárgyát a példaképen a fel­talált tárgy egy kiviteli alakját mutató, csa- :ir, tolt rajz alapján pontosabban megmagya­rázzuk a következőkben. A rajzon az 1. ábra a Ievélbélyeg-berakókönyv számára való lap előlnézetét, a 2. ábra pedig egy ily lap­nak az 1. abra A—B vonala szerinti hossz- ¡.q metszetét, erősen nagyított léptékben, mu­tatja. A találmány értelmében a levélbélyeg-bL“­­rakókönyv számára való lapot a következő­képpen állítjuk elő: Először is veszünk egy vékony (1) kéreg­papirosívet és ebbe az ívbe csákozószer­­szaininal vagy más módon (2) bevágásokat létesítünk, melyeknek a levélbélyegek szá­mára való tasakalakja van. E bevágások ,-l() az 1. ábrán vastagabb vonalakkal vannak feltüntetve. Ezután ezekbe a bevágásokba celofánpapirosból, másolóvászonból vagy hasonlóból való (3) csíkokat helyezünk. Az 1. ábrán egy ilyen (3) csík vonalkázva -­­van, hogy elrendezése jobban látható legyen. Ezek a csíkok a kéregpapirosív alatt a be­vágáson kissé túlnyúlnak. A (3) csíkokat ezután az egyik keskeny oldalon a kéreg­papiros hátsó oldalán (pl. 4-nél) felragaszt- ,-!0 juk. Mikor ez az összekötés száraz, az ívet kissé felfelé áthajlítjuk és a csíkokat most Ez a nap a 281Ű 1942. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelmében a volt. jugoszláv ha'óságnál annak idején tett szabadalmi bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents