134790. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyértékű kenőolajok előállítására

t Megjelent Í948. évi július hó 15-éií. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134790. SZÁM. Xl/b. (Xl/g.) OSZTÁLY. — F-10172. ALAPSZÁM. Eljárás nagyértékű kenőolajok előállítására. I. G. Far ben Industrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1931. évi január hó 17. Németországi elsőbbsége: 1930. évi február hó 3.* Ismeretes, hogy viszkózus olajokat ka­punk, ha olefin szénhidrogéneket önmaguk­ban vagy egyéb szénhidrogénekkel keverve katalizátorok, pl. a Friedel—Craft-féle szin-5 tézisnél használt katalizátor, az alumínium­klorid és' egyéb hatásának vetünk alá. Emel­lett az olefinszénhidrogének eredete közöm­bös, azok pl. krakkolással állíthatók elő. Meglepő módon kitűnt, hogy a lágy- vagy 10 keményparaffinok krakkolási termékeinek . alkalmazásánál a krakkolás módjának az előállítandó kenőolajok elért kitermelésére és minőségére döntő jelentős'ége van. Ha ugyanis a terméket úgy krakkóijuk, hogy a 15 kapott folyékony termékek nagy mértékben telítetlenek és 150 fölötti, célszerűen 200 fö­lötti jódszámuk van, az ezt követő konden­zálással és polimerizáláss'al katalizátorok, pl. aíuminiumklorid, cinkklorid, bórfluorid, 20 vagy egyéb hasonló hatású katalizátorok jelenlétében különösen nagyértékű kenőola­jokat kapunk. Az ilyen krakkolás legelőnyö­sebb hőmérséklete, melynél a kiindulás'i anyagnak majdnem az összes paraffin ösz-25 szetevői folyékony, telítetlen szénhidrogének képzése mellett elbomlanak, ä kiindulási anyag fajtájától, továbbá az es'etleg beada­golt katalizátortól és az alkalmazott beren­dezéstől függ és minden esetben előkísérle-30 tekkel állapítandó meg. Minden esetben 600 C° alatti krakkolási hőmérsékleteket alkal­mazunk, pl. dehidrogénező katalizátorok jelenlétében dolgozunk és a kiindulási ter­mékeket mindaddig kezeljük, míg a telítetlen s'zénhidrogének mennyisége meglehetősen 35 nagy és a megadott jódszámot elértük. Ha az ekként kapott krakkolási termékek­hez pl. aruminumkloridot adagolunk, jelentős hőmérsékletemelkedés mutatkozik, melyet célszerűen úgy szabályozunk, hogy a 150 40 C°-ot ne lépje túl. A küls'ő hűtés gyakran fölösleges és adott esetben a kitermelést csökkentheti. A krakkolási termékből 90%-nyi mennyiségig oly kenőolajokat ka­punk, melyeknek mintegy 2 /3-át oly forró- 45 gőzhengerolajok alkotják, melyeknek 325 C° fölött van lobbanáspontja és viszkozitásuk 100C°-on6E°. A fenti módon krakkóit anyaghoz a kon­denzálás és polimefizálás előtt ciklusos szén- 50 hidrogéneket, pl naftalint, antracént, ciklo­hexént vagy terpéneket adagolhatunk, me­lyek a kenőolajok képzésében résztves'znek. Külön fűtés többnyire itt is fölösleges. Ekkor oly kenőolajokat kapunk, melyek a hőmér- 55 sáklettől függő viszkozitásgörbéjük lapos menete következtében gépjáróműmótorok kenésléhez alkalmasak, mégpedig vagy egyedül, vagy egyéb szintetikus vagy ter­mészetes olajokkal keverve. 60 Alz említett jódszám alatt a Winkler-féle módszer szerint meghatározott jódszámot értjük. * Ea a napi a 4030/1941. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a jén tett szabadalmi bejelentés napja. román hatóságnál annak ide-

Next

/
Thumbnails
Contents