134748. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kötelek, különösen drótkötelek végein alkalmazott hurkok kötésének előállításához

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BIR ÓSÁ U SZABADALMI LÉTRÁS 134748. SZÁM. XVI/d. (V/h.) OSZTÁLY. — M-l3570. ALAPSZÁM. Berendezés kötelek, különösen drótkötelek végein alkalmazott hurkok kötésének előállításához. Messerschmitt A. G., Augsburg. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 24. Németországi elsőbbsége: 1942. évi augusztus hó 26. Nagy mértékben igénybevett köteleket eddig egymással rendszerint összefontak. Ismeretes olyan megoldás' is, melynél két egymás mellé fektetett kötélszakaszra azo-5 kat szorosan közrefogó, laposra nyomott hüvelyt húztak és a hüvelyt az abban lévő kötélszakaszokkal együtt elcsavarták. Az ilyen kötések készítéséhez rendszerint moto­rosán hajtott készülékeket is Szerkesztettek. iO'Tábori repülőtereken, javító műhelyekben és lakott területektől mes'sza fekvő táborok­ban oly készülék használata kívánatos, mely satuba vagy más hasonló eszközbe fogható be és amellyel az ilyen kötés kicsiny és kö-15 zepes' kötélátmérőkkel gyorsan és könnyen _ állíthatók elő. A találmány szerinti készülék ezt a szük­ségletet elégíti ki. A készülék lényege két egymással szemben elforgatható és egymás-20 sal szemben tengelyirányban adott ha­tárok közt eltolható befogóeszköz, amellyel a kötélszakaszokra a hurok mögött feltóit hüvely két vége befogható. A befogó testek közül az egyik satuban vagy más hasonló 25 szerszámban rögzíthető, míg a másiknak egy vagy több fogantyúja van, amellyel ez forgatható és ilyen módon a hüvely elcsa­varható. Célszerű, ha mindkét befogó testet a hüvelyt rögzítő szorítófogókkal szerkeszt-30 jük és a helytálló befogó testben a kötél vé­gén lévő hurkokat befogadó kimetszést ala­kítunk ki. E csavarás közben a Szomszédos kötél­szakaszokra húzott hüvely megrövidül. E 35 megrövidülés figyelembe vétele végett a ta­lálmány szerinti berendezésnél a forgatható befogó test a helytállóan elrendezett befogó test tengelyirányú gyűrűs hornyában eltol­ható. Hogy a hüvely a forgatható befogó tes'tben könnyebben legyen rögzíthető a helytálló befogó test tengelyirányú gyűrűs ÍO hornyában rugóval terhelt gyűrűt ágyaz­hatunk, amelyre a forgatható befogó test támaszkodik. A találmány szerinti berendezés különö­sen alkalmas az ilyen elcsavart hüvelyekkel 45 felszerelt kötelek javítására, valamint ilyen kötések újbóli előállítására és előnyösen használható tábori repülőtereken, valamint általában gépgyáraktól távol fekvő helye­ken. A kötél vége a berendezésbe könnyen 50 befogható és a kész kötés abból ugyancsak könnyen eltávolítható. A berendezés kőny­nyen állítható elő és egyszerű. A rajzban a találmány szerinti berende­zés' egy példakénti kivitelét tüntettük fel. Az 55 1. ábra a találmány szerinti, satuba be­fogott berendezésnek a 2. ábra I—I vonala • menti, hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra síkjára merőleges sík­ban vett metszet, illetőleg nézet, a 3. ábra a berendezés felülnézete. Az (1) Satuban vagy más hasonló szer­számban rögzítet (2) befogó testnek alsó kisebb keresztmetszetű (3) része van, amely­lyel az a satuba fogható és amelyen köz­pontos (4) furat hatol át. A (4) furat lehet kúpos vagy Sarkos is és ennek közvetítésé­vel a szerszám tüskére is húzható. A test felső részében központos (5) kimetszés van, amely a kötél végén lévő hurkot fogadja be. Az (5) kimets'zés felső végén keresztmet­szetben négyszögalakú (7) bővület van, amelyben a kötélre a szem mögött feltolt hüvely egyik végét rögzítő (8). szorítópofák vannak elrendezve. A pofákat ebben a ki-60 65

Next

/
Thumbnails
Contents