134737. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagy hőmérsékletű tárgyak, különösen kokillák hűtésére

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGTAB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131737. SZÁM. XH/e. OSZTÁLY. — J-1559. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés nagy hőmérsékletű tárgyak, különösen kokillák hűtésére. Junghans Siegfried gyáros, Stuttgart/Württemberg. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 26. Németországi elsőbbsége : 1941. évi november hó 26. A találmány eljárás és berendezés nagy, nevezetesen 100 C°-riál nagyobb hőmér­sékletű tárgyak, különösen kokillák hűté­sére, amelynél a hűtő hatást azzal érjük 5 el, hogy kőráramban vezetett hűtőközeget a hűtendő tárggyal hőt vezetni képes ösz­szeköttetésben álló elgőzölögtetőben elgő­zölögtetünk. Ilyen berendezések önmagukban isme-10 rétesek. Az egyik ilyen ismert berendezés­nél a hűtendő tárgyra hűtőközegként vizet vagy szólt vezetnek, amely azonban hűtés közben nem gőzölög el, hanem csak fel­melegszik. Ismeretes atyán hűtőberendezés 15 is, amelynél a hűtendő anyagot tartalmazó csövekre metilklorürt folyatnak, melynek a hűtés közben elgőzölgő részét ismét kon­denzáljak. Mindkét ismert berendezésnek sűrítője van, az utóbb említettnek ezenkí-20 vül szivattyúja is. További ismert hűtő­berendezésnél a hűtőközegként alkalmazott vizet folyékony állapotban hűtő csőrend­szerbe vezetik, ahol) az a hűtendő tárgyból meleget von el és felmelegszik, majd ez-25 után a gőzt lecsapatják és a vizet "a hűtő­csőrendszerbe visszavezetik. Ez a beren­dezés a'zonban gőzveszteségekkel dolgo­zik, mert a felmelegített víz egy részének elgőzölögtetésekor a víz másik része lehűl. 80 A találmány oly hűtőeljárás és berendezés, amelynél gőzvesztes'égek nem lépnek fel és amelyben nincsenek mechanikusan mozga­tott oly készülékek, például szivattyúk vagy kompresszorok, amelyek a hűtőközeget üzemben állandóan mozgatják. A fel- 35 adat megoldása végett a találmány értel­mében a hűtőközeget tartalmazó köráramú rendszer, amelyben az elgőzölögtetőnél magasabban kondenzátor van elrendezve, állandó nyomás alatt van. A fent megadott ÍO hátrányok elkerülésén kívül az ilyen beren­dezés további előnye, hogy az átmenő hő­mennyiség a hűtendő tárgy és felmelege­dés közben elgőzölgő hűtőközeg között sokszorosa annak a hőmennyiségnek, 45 amely a hűtendő tárgyból a nem forró hű- ' tőközegbe megy át. A találmány értelmé­ben továbbá a hűtőközeget tartalmazó kör­áramú rendszer vákuum alatt állhat. Az ilyen esetben a vákuumszivattyúnak üzem 50 közben nem kell folytonosan dolgoznia, hanem azt csak egyszer kell működtetni, azután a rendszer önmagára hagyható. Ezzel megvan annak a lehetősége, hogy a hűtőközeg eígőzölgési hőmérsékletét és 55 annak könderízálódási hőmérsékletét sza­badon válasszuk meg. Hűtőközegként elő­nyösen vizet, vagy víznél alacsonyabb forrpontú anyagot alkalmazunk. A találmány szerinti berendezés egyik 60 előnyös kiviteli alakjánál aknát- zárt tér vesz körül, amelyben közös tengelyűén, egymás fölött elrendezett csészealakú tes­tek vannak, amelyeken a hűtőközeg egy­másután a falakban levő nyílásokon át 65 kaszkádszerűen folyik át. A rajzban a találmány egyik péídakénti kiviteli alakját vázlatosan tüntettük fel.

Next

/
Thumbnails
Contents