134696. lajstromszámú szabadalom • Villamos kemence ömlesztett sóból való fürdővel

Megjelent 1948. évi július hó J5-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134696. SZÁM. VH/i. OSZTÁLY. — Sí -12489. ALAPSZÁM. Villamos kemence ömlesztett sóból való fürdővel. Societá Anoiiima Italiana per il Magiiesio e Leghe di Magnesio cég-, Bolzano (Olaszország"). A bejelentés napja: 1942. évi október hó 9. Olaszországi elsőbbsége ;• 1942. évi január hó 14. A találmány villamos kemence ömlesztett sóból való fürdővel. Ismeretes, hogy az ilyenfajta villamos kemencéknél a fürdő maga •. alkotja az áramvezető masszát, 5 amelyen a villamos fűtőáram keresztül fo­lyik. A fürdőnek villamos jellegzetessége elsősorban az, hogy az ilyen kemencék igen alacsony feszültségek alkalmazását kíván­ják, miért is bizonyos teljesítményű kemen-10 cékhez meglehetősen erős áramokra van szükség. A kemence-apparatura kezelése ennél­fogva kevéssé kényelmes. Ezenkívül e ke­• mencéknél az áramot a fürdőbe vezető 15 elektródák elrendezése szükségképpen szin­tén kényelmetlen. Ez különösen akkor fo­rog fenn, ha a kemence üzemi feltételei olyan elektródák alkalmazását teszik aján­latossá, amelyek a kemence falain vagy fe-20 nekén keresztülhatolnak és a sófürdőt fel­vevő kemencerész tűzbiztos üzemanyagból van. Az említett nehézségeket a találmány szerinti kemeo-cével kiküszöbölhetjük, 25 amelynek jellegzetességeit az alábbiakban ismertetjük. A fürdőt megfelelően elrendezett diafrag­mákkal megosztjuk, úgy, hogy ezzel egy kamrát határolunk el, ahol az egész áram-30 lefolyás végbemegy, míg a kemencében • elvégzendő munkafolyamat egy vagy több szomszédos kamrában játszódik le, ame­lyek az előbb említett kamrával összefügg­nek, azonban villamos szempontból hatás­talanok. ' 35 A kemencének a villamos áramfolyarn számára való kamrája úgy van beren­dezve, hogy az áram az ömlesztett sóban oly csatorna átfolyására kényszerül, amely­nek hosszát és keresztmetszetét meglehető- 40 sen tág határok között tetszésszerint meg­határozhatjuk. Ilyen módon lehetséges a fűtőcsatorná­nak olyan méreteket adni, amelyek a meg­kívánt teljesítmény szolgáltatásához szűk- 45 ségesek, mimellett olyan áramfeszültség­gel dolgozhatunk, amely az előre meghatá­rozott üzemi tervnek megfelelően kellően nagy. Másrészt a csatornán átmenő áram­mal termelt melegnek az a következménye, 50 hogy a folyékony sófürdőben erős mozgá­sok lépnek fel, minek folytán a forróbb für­dőfolyadék felül a szomszédos munkakam­rába belép, majd alul csökkent hőmérsék­leten ismét a fűtőcsatornába visszajut és új 55 körfolyamot kezd. A rajz a találmány példaképpeni kiviteli alakját mutatja. A rajzon az 1. ábra a kemencének az elektródák kö­zepén átmenő függélyes metszete; a 60 2. ábra a kemence további függélyes metszete, az 1. ábra II—II vonala szerint. A rajzon bemutatott kivitel értelmében a találmány szerinti kemencének tűzbiztos anyagból való (1) falazata van, amely az 6~> ömlesztett sóból való fürdőt tartalmazza.

Next

/
Thumbnails
Contents