134671. lajstromszámú szabadalom • Készülék hüvelynélküli töltényeknek vagy lövedékeknek csészékből vagy vetőcsövekből való kilövésére

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134671. SZÁM. XlX/b. OSZTÁLY. — F-10461. ALAPSZAM. Készülék hüvelynélküli töltényeknek vagy lövedékeknek csészékből vagy vetőcsövekből való kilövésére. Deutsche Pyrotechnische Fabriken G. m. b. H., Bernau b. Berlin. A bejelentés napja : 1942. évi október hó 2. A találmány készülék hüvelynélküli töl­tényeknek vagy lövedékeknek 'csészékből vagy vetö'csövekbó'l való kilövésére. A ta­lálmányszerinti készülék előnye, hogy a 5 puskatöltény kilövésével a lövedéket a csé­széből vagy csőből kilövő töltény megbíz­hatóan gyújt. A találmányszerinti készülé­ket továbbá úgy alakítjuk ki, hogy azzal célzott, golyóval való kilövésről gránát- 10 lövésre vagy fordítva tetszés szerint gyor­san térhetünk át. Ismeretes oly puska, melynek csöve mel­lett oldalt gránátvető van elrendezve, amelynél a kilövő csésze a cső hátsó vé­lő gén vagy a cső hátsó végének közelében van elrendezve. Ennél a megoldásnál a puska csövétől a gránátcsészéig menő csa­torna folytonosan bővül, hogy a fegyver­töltény kilövésekor keletkező nyomással a 20 gránátot a csészéből kihajtsák. Ennél a ki­vitelnél tehát a gránátot légpuskához ha­sonló módon pneumatikus nyomással lö­vik ki. Ezzel szemben a találrrtány értelmében a 25 puska csövére erősíthető készülék a csövet meghosszabbító csőalakú toldatot alkot, amelyből a kilövéshez használt csésze töltényterébe vezető furat ágazik le és e furat torkolata a furat többi részével szem- 30 ben szűk gyűjtőcsatornaként van kialakítva. Ezzel azt érjük el, hogy a töltényben levő gyujtócsappantyú minden esetben feltétle­nül biztosan gyújt. Ezzel egyidejűleg az elégéskor fejlődő hővel egyidejűleg fellépő nyomásnak a gránátra való mindennemű 35 számbavehető behatását elkerüljük. Ez any­­nyiban jelent előnyt, mert a gyújtás kése­delme esetén a gránátot terhelő pneuma­tikus nyomás következtében a töltényt be­fogadó tér megnövekszik. Ilyen esetben a tó lőtávolság függene a lövedék fenekének a töltényt befogadó tér fenekétől való távol­ságától. A találmány értelmében célszerű, ha a leágaztatott furat nyitását és zárását lehe- tó tővé' tevő zárószervet alkalmazunk, mely előnyösen forgatható tolókaként van kiala­kítva és a furat elszűkített szakasza helyén, tehát a gyűjtőcsatorna helyén, az elszűkí­tett furatnak megfelelő méretű nyílása 50 van. Az ilyen zárószerv lehetővé teszi, hogy a golyóval való célzott lövésről gránát­vetésre és fordítva térjünk át. A rajzban a találmány egyik példakéntl kiviteli alakját tüntettük fel. 55 Az 1. ábra a puskacső torkolati részét és a puska csövén elrendezett vetőcsövet hosszmetszetben tünteti fel. A 2. ábra az 1. ábra A—A vonala menti metszet. 60 A puska (a) csövén rendeztük el a (b) kilövőkészüléket, melynek' csőalakú (b4) részében van a (g) gránát. A kilövőkészü­léknek a puskacső furatát meghosszabbító

Next

/
Thumbnails
Contents