134621. lajstromszámú szabadalom • Állítható szárnyú légcsavar, melynek kiegyensúlyozó tömegei vannak

Megjelent 1Ö48. évi július hó 1-én. MA GYÁR SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134621. SZÁM. V/b. OSZTÁLY. — M.-V44t6K. ALAPSZÁM. Állítható szárnyú légcsavar, melynek kiegyensúlyozó tömegei vannak. Messerscltmitt A. G., Augsburg. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 23. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 23. Ha állítható szárnyú légcsavar valamely szárnyát a szárny tengelye körül elfordít­juk, akkor a centrifugálerő a szárny ten^ gelye körül oly nyomatékot létesít, amely a 6 szárnyat visszaállítani törekszik. Ezt a nyo­matékot a szárnyat állító berendezésnek kel­lene felvenni, úgyhogy állító berende­zés pusztán az állításhoz, tehát a légellen­állás, valamint a súrlódási ellenállások le-10 győzéséhéz szükséges méretéknél lényegesen nagyobb méretekkel volna szerkesztendő. E nyomaték felvétele végett a csavar tövén bilinccsel a kiegyenlítésre használt tömege­ket Szoktak rögzíteni, melyek-a szárny leg­is külső csapágyán kívül, szorosan a csapágy mellett feküsznek. Ilymódon azonban csak korlátolt nagyságú nyomatékok egyenlíthe­tők ki, mert a tömegek méretezése szűk ha­tárok közé van szorítva. A nyomaték teljes 20 kiegyensúlyozása, különösen széles szárnyak esetén, jelentős szerkesztési nehézségekkel jár és sok esetben egyáltalán nem oldható meg. Ezenkívül a kiegyensúlyozó tömegek a szárnyak töveit, azok ágyazásait és a fent-25 említett bilincseket járulékosan veszik igénybe. A találmány értelmében ezt a nehézséget azzal küszöböljük ki, hogy a kiegyensúlyozó tömegeket gördülő vagy csúszó vezetőszer-30 vekkel szereljük fel, amelyek a légcsavar agyával vannak összekötve és a kiegyen­súlyozásban részt nem vevő, a szárny tenge­lyével párhuzamos erők összetevőit veszik fel. Mivel az említett erőknek ez a félvétele a keletkezés helyén, de legalábbis a csavar- 35 szárnyak ágyazásán kívül megy végbe, a ki­egyensúlyozó tömegek a szárnyak tengelyei­től viszonylag nagy távolságban helyezhetők el, úgyhogy ennek megfelelően vagy csök­kenthetők a kiegyensúlyozó tömegek mere- 40 tei, vagy nagyobb kiegyensúlyozó nyomaté­kok érhetők el mint eddig. A kiegyensúlyozó tömeg és a szárny tengelye közötti távolság növelése azonos nyomatékot feltételezve, azt eredményezi, hogy a kiegyensúlyozó tömeg 45 nagysága négyzetes arányban csökken. Ha ugyanis ezt a távolságot kétszeresre növel­jük, úgy ezzel a kiegyensúlyozó tömeg a negyedére csökken. E távolság nagyságát csak a rendelkezésre álló tér határolja. Ez 50 a távolság tehát a légcsavar agysapkájának sugarával lehet egyenlő abban a síkban mérve, amely a légcsavar szárnyának tenge­lyén átmegy és a légcsavar tengelyére merő­leges. 55 Előnyös, ha annak a síknak a csavarten­gelytől való távolságát, amely síkban a ki­egyensúlyozó tömeg mozog, a lehetőség sze­rint kicsinyre választjuk. Ezzel a kiegyen­súlyozásban részt nem vevő összetevőket 60 szintén csökkenthetjük. E távolság legkisebb mértékét az a feltétel szabja meg, hogy az egyes csavarszárnyak kiegyensúlyozó töme­gei mozgásaik közben egymást ne zavarják.

Next

/
Thumbnails
Contents