134520. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kalciumkarbidok elgázosító gépek dobjában fellépő hőmérséklet csökkentésére

Megjelent Í948. évi június hó 1-éii. MAGYAR SZABADALMI BTRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 134520. SZÁM. il/e. (IV/h/1., IV/i.) OSZTÁLY. — B-15829. ALAPSZÁM. ^K—M—i•—•»—«MM»^«B—•—•——••••HM————^«———••—^^M^ Eljárás és berendezés kalciumkarbidot elgázosító gépek dobjában fellépő hőmérséklet csökkentésére. Buss Aktiengesellschaft cég, Basel. A bejelentés napja: 1943. évi március hó 16. Svájci elsőbbsége: 1942. évi március hó 17. A találmány eljárás és berendezés kal­ciumkarbidot elgázosító gépek dobjában fellépő hőmérséklet csökkentésére. A ta­lálmány szerinti eljárás értelmében a gép-5 bői távozó acetiléngáz egy részét hűtő­készülékkel lehűtjük és azután a karbid­dobba visszavezetjük. A rajz 1. és 2. ábrái a találmány szerinti eljárás foganatosítására alkalmas berende­lő zés két megoldási példáját vázlatosan szemléltetik. Az 1. ábrán (a) a karbiddob, (b) a dobba adagolt, nagydarabos kalciumkarbid, (c) a dob tengelyében elhelyezett vízbefecsken-15 dező fúvóka, (d) a gép köpenye, (e) a gázt elvezető csőtoldat, (f) pedig az (m) karbid­maradékok eltávolítására alkalmazott, fe­déllel elzárható nyílás, (n) a dob közép­vonala mentén elhelyezett üreges tengely, 20 amelyen át a hűtött acetiléngázt az (a) karbiddobba visszavezetjük, (h) a hidegvi­zet tároló (i) tartályba beépített hűtőkígyó, (ki) az utóbbiból származó kondenzvizet felvevő tartály, (o) az acetiléngázt szállító 25 gázfúvógép, (g) pedig az (n) tengelyt hajtó motor, pl. víz-mótor, melyről az (o) gáz­fúvógépet is hajtjuk. A leírt hűtőberendezés működési módja a következő: 30 Az (o) gázfúvógép a (d) köpenyből az (e) gázkibocsátó csőtoldaton át kiáramló ace­tiiéngáz egy részét előbb az (el) vezetéken és azután a (h) csőkígyón szívja át, amely­ben a gáz lehűl. Az (o) fúvógép a gázt az­után a (ki) tartályon szívja át, mely a hű- 35 tésnél létesült kondenzvizet visszatartja; végül a fúvógép a lehűtött gázt az üreges .. (n) tengelyen át az (a) karbiddobba vissza­vezeti. A karbid felbontásánál reakció hő sza- 40 badul fel, mely a fejlődött acetiléngázt fel­hevíti. Kitűnt, hogy ennek folytán mellék­reakciók következnek be, melyek acetilén­gáz-veszteségeket okoznak. A találmány szerinti hűtőberendezés előnye, hogy a 45 karbiddobban fejlődött acetiléngáz a dobba visszavezetett, hűtött gázzal elegyedik, ami á karbiddobban uralkodó hőmérséklete* csökkenti. A fejlődött acetilénnek ezzel a hűtésével a mellékreakciókat elkerüljük.1 50 A gázfűvógép hajtását, mint az 1. ábrán vázlatosan jeleztük, a dob tengelyének hajtásáról vezethetjük le, amivel a hűtés úgy szabályozódik, hogy az csak akkor következik be, ha a karbiddob forgásban 55 van. Az 1. ábra szerinti megoldási példánál a visszavezetett acetiléngáz hűtése közvetve, vízhűtőben megy végbe. Ez a hűtés azon­ban másképpen - is foganatosítható. A 2. go ábra szerinti megoldási példa értelmében az acetiléngázt hűtött vízzel való perme­tezéssel hűtjük. A permetező víz zárt kör­folyamot tesz meg, nevezetesen azt egy

Next

/
Thumbnails
Contents