134507. lajstromszámú szabadalom • Papírosból, kéregpapírosból, fémfióliából vagy másefféle anyagokból való tartály, tubus stb.

Megjelent 1948. évi június hó í-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134507. SZÁM. XVIÍI/d. OSZTÁLY. — Sch-6379. ALAPSZÁM. Papirosból, kéregpapirosból, fémfóliából vagy másefféle anyagokból való tartály, tubus, stb. Oesterreichische Georg" Schicht Aktiengesellschaft, Wien. A bejelentés napja: 1943. évi június hó 4. Németországi elsőbbsége: 1942. évi november hó 20, Ismeretesek már piapirosból, vagy kü­lönböző fémfoliákból, azaz vékony fém­lapokból tekercselt tubusok, tartályok stb., melyeknek vállát, illetve nyaktolda-5 tát a tekercselt tubustömlő behajtogatá­sával és összenyomásával létesítik, Az aránylag rövid nyaktoldatra száj részt tói­nak és ragasztanak, majd megfelelő anyagból készült fedőgyűrűt szokltlak a tu-10 lajdonklé'ppeni vállrész fölé ragasztani oly célból, hogy a ráragasztott száj darab le­szakítását megnehezítsék, a tömítést fo­kozzák és a tubusvállnak a szokott külsőt kölcsönözzék. 15 Az ezen ismert eljárással készült tubu­sok hátránya, hogy vízgőzzel szemben nem tömítenek kielégítően. Nagybani gyártás­nál ugyanis lehetetlen a száj darabot és a vállgyűr űt jól tömi tőén .a hajtogatással 20 létesített vállra helyezni, illetve ráragasz­• tani. Kis hézagokon és tömítetlenségeken keresztül a levegő a nyaktoldat torkola­tához juthat, ami a tubus töltőanyagát károsan befolyásolja és a tubus tartalmát 25 esetleg gyorsan kiszárítja. Az ismert eljá­rással készült tartályoknál tehát a legfon­tosabb követelmény, nevezetesen a víz­gőzzel szembeni lehetőleg tökéletes tömí­tés, el nem érhető. 30 Ezérit! a találmány oly tartályt; vagy tubust jiaivasol, melynek nyakvége a száj­rész felső szélén túlnyúlik és ezen fel­fekve, a rácsavart záró süveg útján iá száj­darabhoz szorul- Azáltal, hogy ia zárósü­veg közvetlenül a tubus nyakvégén foglal 35 helyet és különösen a nyak véget, a száj­részhez szorítja1 , a zárósüveg rácsavarásia után, igen jól. tömítő zárat teapunk, mely független a tubus nyaka és a száj rész közötti esetleges hibás ragasztásoktól. 40 A mellékelt rajz a találmány több pél­daképpeni kiviteli alak/ját szemlélteti. Az 1. ábra a találmány szierinti tubus hosszmetszete, a szájrész felső szélére ka­rimázott tubusnyiakkal. A 45 2. és 3. ábrák további példaképpeni kiviteli alakokat szemléltetnek. Az (1) tubustestre (2) szájrész van erő­sítve, pl. ragasztva, mely szájrészre a (3) zárósüveg csavarolható. Az (1) tubustest 50 behajtogaításával és összesaj tolásával ki­alakított hengeres (4) nyak oly magas, hogy a nyakra tolt (2) szájdlarabon kiss'e túlnyúlik, A (2) szájrész pl. műanyiagból készül és a hajtogatott tubusvállon fel- 55 fekvő válltoldat«, sima, hengeres, végig­menő furata és a zárósüveg felcsiajvará­sára való külső csavarmenete van. A száj­részt, a tubus nyakára tolása után, ismert módon, a nyajkra ragasztjuk és a tubusfal 60 hajtogatása útján keletkezett a szájrésztoől kinyúló hengeres tubusnyak végét kifelé karimázzuk. A zárósüvegnek a szájrészre csavarolásia után oly tubust kapunk, mely­nek fala — éppen úgy, mint iát szokásos 65 kalapált, vagy fecskendezett aluminiumtu-

Next

/
Thumbnails
Contents