134506. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses sarkrendszer rúgóingák, pl. megszakítók, zümmögők, jelfogók és különösn ingaátalakítók hajtására

Megjelent 1948. évi június hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134506. SZÁM. VH/g. OSZTÁLY. — Sch-6274. ALAPSZÁM. Elektromágneses sarkrendszer rúgóingák, pl. megszakítók, zümmögök, jelfogók és különösen ingáátalakítók hajtására. N. S. F. Nürnberger Schraubenfabrik und Elektro werk G. m. b. H., Nürnberg-. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 18. Németországi elsőbbsége: 1941. évi június hó 6. Lengő rúgóingák zavartalan működését leginkább kis lengőtömeggel érhetjük el. Miután a horgonyt mágneses vezető­darabnak tekinthetjük, melynek súlya — 5 annak feltételezésével, hogy az azon átha­toló egynemű mágneses tér a mágneses ke­resztmetszettel és az erővonalak közepes hosszával arányos — csak akkor vehető kicsire, ha a sarkrendszer megfelelő kiala-10 kításával a közepes erővonalhosszat meg­rövidítjük a horgonyban, mivel ferromág­neses anyagban a mágneses erővonalsűrű­ség legfeljebb a telítési értékig növelhető. A sarkrendszer kialakítása azonban 15 nem csupán a mágneses szempontok sze­rint történhetik, ha — mint a legtöbb eset­ben — a rúgóinga hajtására a gerjesztő ampermenetek minimumával kell kijön­nünk. -20 Ennek előfeltétele ugyanis kis légrés és kis! légrósindukció. Bizonyos hajtóteljesít­ménynek a horgonyra való átvitelére azon­ban bizonyos rajta átmenő mágneses fluxus szükséges. A légrésindukció ezért 25 csak azzal tartható kis értéken, ha a légrés­keresztmetszet, mely a fluxusra mértékadó, elég nagy. A hatásos légrést azzal tarthatjuk kis ér­téken, ha a horgony lehetőleg közel a pólus-30 sarukhoz leng. Ez a követelmény csak ak­kor elégíthető ki, ha a horgony, illetőleg pólussaru méretei a lengés irányában lehe­tőleg kicsinyek. Rúgőn megerősített lengő horgony bur­koló felülete ugyanis bonyolult, síkba kifejt- 35 hető felület, mely csak kis szögelfordulá­sokkal lengő rúgóingáknál helyettesíthető első megközelítésként hengerfelülettel. Ha —' mint a legtöbb esetben — a rugós ingán még vezérlő érintkezők is vannak, úgy a 40 lengő horgony burkoló , felületének rqég változékony helyei is vannak. Ezeket a viszonyokat az 1. ábrában szemléltetjük. (1) a horgony, melynek ha­tásos horgonyszélessége (B), (2) a' sark- 45 saru, melynek szélessége ugyancsak (B|). Az ábrában a sarkok egymásután vannak elrendezve. (3) lengőrúgó, mely az (1) hor­gonyon van megerősítve, (4), illetőleg (5) a vezérlendő érintkezők. A lengőinga (II) 50 helyzetében a sarkrendszer mágneses ve­zetőképessége a legnagyobb és a (III) hely­zetben a teljes kilengését elérte és a (4) ille.tőleg (5) érintkezők záródtak. Mint az ábrából látható, az inga (II) helyzetéből ki- 55 adódó hatásos (6) légrés nem valósítható meg, mert a horgony a (III) helyzetében balsarkával a sarksarú jobb szélébe üt­közne. A 2. ábra a viszonyokat az inga len­gési irányában nézve mutatja. 60

Next

/
Thumbnails
Contents