134330. lajstromszámú szabadalom • Gázégő oly szűk terekben való használathoz, amelyekben nem áll elegendő másodlagos égési levegő rendelkezésre

Megjelent 1948. évi április hő 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134330. SZÁM. VH/f. OSZTÁLY. — G-9607. ALAPSZÁM. Gázégő oly szűk terekben való használathoz, amelyekben nem áll elegendő másodlagos égési levegő rendelkezésre. Thüringische Glas-Iastrumenten-Faorik Alt, Eberhardt & Jäger Aktiengesellschaft, llmenau/Thttr. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 13. Németországi elsőbbsége: 1942. évi február hó 16. A találmány gázégő oly szűk terekben való használathoz, amelyekben nem áll elegendő másodlagos égési levegő rendelkezésre. A ta­lálmány szerinti gázégő például különösen 5 hőmérők hajszálcsöveinek leforrasztásához alkalmas. Hőmérők, különösen lázmérők gyártásánál a hajszálcső leforrasztásának, úgynevezett kiszúrásának, különös szerve van. 10 A hajszálcsövet az azt borító hengerben meghatározott pontig kell kiszúrni, amely pont rendszerint valamivel a tulajdonképem skála fölött, azonban még mélyen a burkoló csőben van. Mivel a hegyes láng a burkoló 15 hengerben való bevezetésekor a külső henger­rel érintkezik, a tulajdonképeni burkoló hen­gerben a kiszűréskor tekintélyes feszültségek lépnek fel, melyek hatása alatt a henger sokszor megreped. 20 Ily feszültségek elkerülése végett a hő­mérőt a tulajdonképeni Jkiszúrás előtt külön munkafolyamatban meghatározott hőmér­sékletre kell felmelegíteni. Sok esetben, kü­lönösen vegyészeti célokra használatos hő-25 mérőknél arra is szükség -van, hogy először a burífeoló csövet levágják és csiak azután lehet a hajszálcsövet leforrasztani, végül a burkoló csövet ismét rfozzáforrasztani. A hajszálcső leforrasztása tehát eddigelé vi-30 szonylag (körülményes munkafolyamat volt, mert az előzetes munkálatokhoz segéderőket és a, tulajdonképeni kiszúrás műveletéhez ta­nult saakerőfcet kellett alkalmazni. Hosszabb idő óta oda törekszenek, hogy a lángnak és az égőnek különleges elrendeze- 35 sével, illetőleg kialakításával a hajszálcső kiszúrását leegyszerűsítsék. Az eddig hasz­nálatos égőknek az, a hátrányuk, hogy az égőnek a hengerbe való bevezetésekor a gáz­láng kialudt, mert a burkoló csőben nem áll 40 elegendő oxigén rendelkezésre. Járulékos le­vegőnek az égő csövében lévő gázhoz valö vezetése nem járt eredménnyel. A találmány célja e hátrány megszünte­tése. A találmány abban van, hogy a szűk 45 térbe járulékosan oxigént vagy levegőt ve­zetünk. Az égő úgy alakítható ki, hogy az égőnek a gázt kibocsátó nyílással készült csőöve mellett oxigént vagy levegőt bevezető második csövet rendezünk el, melynek kilépő 50 nyílása az égő csövének kilépő nyílása mel-. lett fekszik. Ennél a megoldásnál a kicsiny láng tovább ég és az oxigén bevezetése kö­vetkeztében elegendő nagy hőmérséklete van, úgyhogy a hajszálcső leforrasztása gyorsai 55 foganatosítható. A lángnak ugyanis igen ki­csinynek, nevezetesen csak néhány milliméter hosszúnak kell lennie, mert a lángnak csak a hajszálcsővel szabad érintkeznie, nem pedig a burkoló csővel is. Ezenkívül a lángnak igen gQ forrónak kell lennie, mert a leforrasztást gyorsan kell befejezni. A hajszálcsőben hi-

Next

/
Thumbnails
Contents